Mieszkania wspomagane-treningowe w Mieście Poznań


Województwo: wielkopolskie

Aktualności projektu:

Kolejny miesiąc realizacji projektu...

03.10.2018

Mija kolejny miesiąc realizacji projektu. Z osobami w nim uczestniczącymi poznajemy się nawzajem. Każdy Uczestnik to inna historia, inny bagaż doświadczeń. Jesteśmy przy Uczestnikach w sytuacjach kryzysowych, w momentach zawahania, staramy się ich wspierać i pomagać w miarę możliwości. Naszym celem jest wzrost samodzielności Uczestników Projektu, dlatego zapewniamy im różnego typu zajęcia teraputyczne i inne formy wsparcia. Najbardziej jednak lubimy te momenty, kiedy możemy wspólnie posiedzieć przy herbacie, porozmawiać, pośmiać się, a czasem nawet posłuchać niezwykłych historii rodzinnych naszych Uczestników.

Pierwszy miesiąc za nami...

06.09.2018

Informujemy, że w ramach projektu „Mieszkania wspomagane – treningowe w Mieście Poznań” Uczestnicy/czki projektu objęci zostali indywidualnym poradnictwem psychologicznym oraz indywidualnymi poradami prawnymi. Staramy się kompleksowo wspierać naszych Uczestników, aby przyczynić się do wzrostu ich samodzielności, poprawy sytuacji życiowej, a tym samym wyjścia z wykluczenia społecznego.

Ponadto cyklicznie organizowane są zebrania Opiekunów mieszkań z Uczestnikami danych mieszkań wspomaganych – treningowych, podczas których omawiane są zasady funkcjonowania mieszkań, sposób ich zarządzania oraz przygotowywane są harmonogramy sprzątania części wspólnych. Po miesiącu wspólnego funkcjonowania nasi Uczestnicy/czki  dosyć dobrze zintegrowali się i powoli zaczynają tworzyć społeczność. Oby tak dalej..

Lokatorzy już w mieszkaniach, czyli...pierwsze koty za płoty

17.08.2018

Z przyjemnością informujemy, że pierwsze mieszkania wspomagane - treningowe zostały w pełni doposażone. Od sierpnia lokale sukcesywnie zajmowane są przez Uczestników projektu. Pierwsze informacje zwrotne, jakie otrzymujemy, napawają nas dumą i optymizmem. Mimo, iż naszym Uczestnikom zdarzają się lekkie potknięcia uważamy, że każdy zasługuje na drugą szansę i pomocną dłoń. Wierzymy, że wspólnymi siłami i ciężką pracą uda nam się wraz z Uczestnikami pokonać wiele trudności, z jakimi się zmagają.

UWAGA!
Osoby, które są zainteresowane 6-miesięcznym wsparciem w postaci mieszkania wspomaganego –  treningowego prosimy o kontakt z biurem projektu. Odpowiemy na wszystkie pytania i wątpliwości.

Poniżej prezentujemy fotografie doposażonych mieszkań:

Rekrutacja do projektu „Mieszkania wspomagane - treningowe w Mieście Poznań” rozpoczęta

03.07.2018

Szanowni Państwo!

Informujemy, że ruszyła rekrutacja do projektu „Mieszkania wspomagane - treningowe w Mieście Poznań”. Projekt jest realizowany od 01.03.2018 do 28.02.2021 roku na terenie Miasta Poznań.

Zachęcamy do współpracy wszystkie organizacje zajmujące się wykluczeniem społecznym i osobami wykluczonymi społecznie.

Zapraszamy do kontaktu!

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług wsparcia psychologicznego i porad prawnych

08.05.2018

Szanowni Państwo!

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego zaprasza do składania ofert na świadczenie usług wsparcia psychologicznego oraz porad prawnych w ramach projektu pn. „Mieszkania wspomagane - treningowe w Mieście Poznań”, realizowanego przez Zamawiającego w ramach działania 7.2.2 WRPO 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania  wraz z załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1109593

Oferty należy składać do dnia 16.05.2018 r. Zapraszamy.

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

Udział w debacie "Zamieszkaj w Poznaniu"

25.04.2018

24 kwietnia 2018 roku odbyła się interesująca debata "Zamieszkaj w Poznaniu" zorganizowana przez Miasto Poznań w ramach cyklu debat #Poznań2023, w której mieliśmy okazję uczestniczyć. Uczestnikami dyskusji byli: zastępca prezydenta Poznania Tomasz Lewandowski, dr Anna Górska i dr Sławomir Palicki z Katedry Inwestycji i Nieruchomości UE w Poznaniu, dr Jarosław Urbański oraz prof. Rafał Drozdowski, kierownik Zakładu Socjologii Życia Codziennego UAM w Poznaniu. W pierwszej części spotkania omówiono tematy dotyczące zaspokojenia najpilniejszych potrzeb mieszkaniowych poznaniaków, modernizacji i odnowy mieszkaniowego zasobu miasta oraz poszerzenia oferty mieszkaniowej Poznania. W drugiej części podjęto dyskusję z mieszkańcami miasta.

Przygotowanie mieszkań do projektu

20.03.2018

Szanowni Państwo,

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że aktualnie jesteśmy na etapie poszukiwania i wyboru mieszkań do projektu "Mieszkania wspomagane-treningowe", które będziemy w stanie dostosować do potrzeb grupy docelowej. Po dokonaniu wyboru 9 lokali mieszkalnych nastąpi szczegółowe określenie potrzeb i zakresu remontów niezbędnych do przeprowadzenia w mieszkaniach. Część mieszkań wymaga np. położenia wykładzin, malowania, położenia ścianek działowych czy też płytek w łazienkach. Dodatkowo pokoje dla uczestników zostaną częściowo umeblowane (stoły, kanapy, biurka), a kilka mieszkań zostanie wyposażone w materiały i zabawki edukacyjne dla dzieci: gry planszowe, klocki, materiały plastyczne (farbki, kredki, pisaki, bloki rysunkowe itd.).

Wstępnie wybraliśmy już 6 mieszkań i szukamy kolejnych. Oto kilka przykładowych zdjęć mieszkań, które już oglądaliśmy.

Spotkanie dotyczące uczestników projektu "Mieszkania wspomagane-treningowe w Mieście Poznań"

15.03.2018

7 marca br. w Urzędzie Miasta Poznań odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji, które działają na rzecz osób wykluczonych społecznie.

Na spotkaniu przedstawiono ogólne informacje na temat projektu: "Mieszkania wspomagane-treningowe w Mieście Poznań" oraz określono grupę docelową projektu.

Poruszono kwestie doboru uczestników do projektu oraz określono ścieżkę, którą każdy z uczestników musi przebyć, by ukończyć projekt. Zaprezentowano także formy wsparcia zaplanowane dla określonej grupy uczestników projektu.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji takich jak: Monar, Caritas, Pogotowie Opiekuńcze oraz przedstawiciel Urzędu Miasta Poznań.

„Mieszkania wspomagane - treningowe w Mieście Poznań” - ruszamy z nowym projektem

13.03.2018

OPIS PROJEKTU:

W partnerstwie z Miastem Poznań rozpoczęliśmy realizację projektu miejskiego „Mieszkania wspomagane - treningowe w Mieście Poznań”. Projekt jest realizowany od 01.03.2018 do 28.02.2021 roku na terenie Miasta Poznań.

Celem głównym projektu jest wzrost dostępu do mieszkalnictwa wspomaganego na obszarze Miasta Poznania przez utworzenie 9 mieszkań treningowych i wsparcie dla 250 (150 kobiet i 100 mężczyzn) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Osobom tym zostanie zapewniony na okres 6 miesięcy pobyt w mieszkaniach treningowych wraz z zagwarantowaniem usług treningowych, opiekuńczych i sfinansowaniem kosztów eksploatacji mieszkania treningowego w czasie realizacji projektu.

O udział w projekcie mogą starać się osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym:

 1. Osoby wymagające opieki i usług asystenckich         
 2. Wielokrotnie wykluczeni społecznie     
 3. Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności       
 4. Osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego      
 5. Osoby długotrwale bezrobotne    
 6. Osoby uzależnione od alkoholu lub narkotyków lub innych środków odurzających po zakończonym leczeniu w specjalistycznej instytucji  
 7. Osoby opuszczające pieczę zastępczą 
 8. Samotne matki, rodzice wykluczeni lub osoby niewydolne opiekuńczo

Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:

 1. Określenie indywidualnego programu usamodzielnienia i wsparcie opiekunów mieszkań
 2. Trening umiejętności interpersonalnych i radzenia sobie ze stresem
 3. Trening umiejętności praktycznych takich jak:
 •          Indywidualny trening higieny
 •          Trening kulinarny i nawyków prozdrowotnych
 •          Indywidualny trening finansowy i zarządzanie mieszkaniem
 •          Pomoc w załatwieniu spraw urzędowych
 1. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego
 2. Realizacja usług wspierających: socjalnych, terapeutycznych, psychologicznych, prawniczych i mediacyjnych
 3. Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych
 4. Wsparcie uczestników projektu, których problemy związane z zagrożeniem wykluczeniem społecznym wpływają na zaburzenia funkcji wychowawczych i generują powielanie niekorzystnych postaw w następnym pokoleniu.

Harmonogram działań:

 1. Marzec 2018 - czerwiec 2018 – remonty i dostosowanie mieszkań na potrzeby realizacji projektu.
 2. Kwiecień 2018 – czerwiec 2018 – rekrutacja uczestników do projektu.

Aby przystąpić do projektu skontaktuj się z biurem projektu:
ul. Hoża 1, 60-591 Poznań
tel.: 61 642 94 46
e-mail:

Karolina Piotrowska - Kierownik Projektu
tel.: 730 250 210; e-mail: k.piotrowska@firs.org.pl

Bartosz Bałdyga - Zastępca Kierownika, Koordynator pracowników socjalnych
tel.: 730 101 581; e-mail:

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKACH!

 

Projekt jest całkowicie bezpłatny, tj. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe. Programu Operacyjnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

 

Opis projektu: 

W partnerstwie z Miastem Poznań rozpoczęliśmy realizację projektu „Mieszkania wspomagane - treningowe w Mieście Poznań”. Projekt jest realizowany od 01.03.2018 do 28.02.2021 roku na terenie Miasta Poznań. Celem głównym projektu jest wzrost dostępu do mieszkalnictwa wspomaganego na obszarze Miasta Poznania przez utworzenie 9 mieszkań treningowych i wsparcie dla 250 (150 kobiet i 100 mężczyzn) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKACH!

 

Nasi Beneficjenci