O PROJEKCIE TWÓJ BIZNES

Projekt: Twój Biznes

Projekt „Twój Biznes” nr RPDS.08.03.00-02-0015/20 realizowany przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020;

Celem projektu jest utworzenie nowych i trwałych miejsc pracy w województwie dolnośląskim w wyniku udzielenia bezzwrotnego wsparcia 

w okresie 05.2022-06.2023 dla 44 osób.

 

Uczestnicy Projektu:Mieszkańców Dolnego Śląska w wieku powyżej 30 lat, którzy należą do co najmniej JEDNEJ z kategorii:

POZOSTAJĄ BEZ ZATRUDNIENIA, zarówno bezrobotne jak i bierne zawodowo, w tym będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

 • Osoby 50+;
 • Kobiety;
 • Osoby z niepełnosprawnościami;
 • Osoby długotrwale bezrobotne;
 • Osoby o niskich kwalifikacjach;
 • Osoby, które utraciły zatrudnienie lub zakończyły działalność gospodarczą po 1.03.2020 r. i pozostawała poza rynkiem pracy od tego czasu;

IMIGRANCI I REIMIGRANCI, zamierzający pozostać w Polsce i rozpocząć GD

OSOBY PRACUJĄCE, KTÓRE JEDNOCZEŚNIE SPEŁNIAJĄ JEDNEN Z WARUNKÓW:

 • Osobą ubogo pracującą (umowa o pracę za minimalne wynagrodzenie)
 • Osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych (max. 6 m-cy)
 • Osoby pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120 % wysokości minimalnego wynagrodzenia 

OSOBY ODCHODZĄCE Z ROLNICTWA I ICH RODZINY (przejście z KRUS na ZUS)

 

DODOTKOWE PUNKY NA ETAPIE REKRUTACJI OTRZYMAJĄ KANDYDACI:

 • Osoby zamieszkujące tereny wiejskie 

– dodatkowe +10 pkt.

 • Osoby z niepełnosprawnościami

– dodatkowe +5 pkt.

 • Osoby deklarujące utworzenie min. jednego miejsca pracy na okres min. 2 m-cy

–  dodatkowe +5 pkt.

 • Osoby, które utraciły zatrudnienie lub zamknęły DG po 01.03.2020 r.

–  dodatkowe +10 pkt.

 

KOMPLEKSOWE WSPARCIE OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU OBEJMUJE:

 1. Wsparcie szkoleniowe grupowe i indywidualne realizowane przed rozpoczęciem działalności gospodarczej:
 • Grupowe w wymiarze 16h (2 spotkania x 8h)
 • Indywidualne w wymiarze 8h 
 1. Wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej  w kwocie ryczałtowej 23 050,00 zł brutto.
 2. Finansowe wsparcie pomostowe w wysokości miesięcznej kwoty 1 774 zł przez okres od 6 do 12 m-cy prowadzenia działalności.

Beneficjent zapewnia Uczestnikom Projektu:

 • Materiały szkoleniowe;
 • Catering na zajęciach grupowych;
 • Zwrot kosztów dojazdy na szkolenia;
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem i osobą zależną, jeśli sytuacja uczestnika projektu wymaga takiego wsparcia.

 

Projekt realizowany jest w okresie: od 01.05.2022 r. do 31.06.2023 r.

Całkowita wartość projektu 2 054 320,32 zł

Kwota dofinasowania: 1 993 094,30 zł

Biuro projektu znajduje się we Wrocławiu (50-079) ul. Ruska 61/34
telefon 71 724 22 98, e-mail rekrutacjawroclaw@firs.org.pl 
czynne pn-pt 08:00-16:00.

 

Beneficjent

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego, ul. Hoża 1 60-591 Poznań

Biuro Projektów we Wrocławiu ul. Ruska 61/34 50-079 Wrocław.