Kursy dla nauczycieli i nauczycielek z zakresu pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych rozpoczęte...

Projekt: Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych w ZPS-W w Głogowie

W ramach zajęć z rozwoju kompetencji kluczowych dla nauczycieli i nauczycielek w ramach projektu "Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych w ZPS-W w Głogowie" (projekt nr RPDS.10.02.01-02-0020/17), rozpoczęły się zajęcia z zakresu pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Zorganizowane zostały dwa kursy: z zakresu diagnozy funkcjonalnej oraz oceniania kształtującego. W każdym kursie bierze udział po 39 nauczycieli i nauczycielek z Zespołu Placówek Szkolno-wychowawczych w Głogowie.

Szkolenie z diagnozy funkcjonalnej obejmuje 16 h dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), w ramach których zrealizowany zostanie następujący program:

 1. Istota testu i jego budowa: testu Profil Psychoedukacyjny – program TEACCH: Terapia i Edukacja Dzieci Autystycznych i Dzieci z Zaburzeniami Komunikacji oraz Profil Psychoedukacyjny  dla młodzieży i dorosłych TTAP/AAPEP
 2. Koncepcja oceny testu – perspektywa rozwojowa, strefa najbliższego rozwoju wg Lwa Wygotskiego
 3. Posługiwanie się testem – kwalifikacje badacza, warunki badania, warsztat badacza (materiały testowe, arkusze robocze)
 4. Ćwiczenia praktyczne sposobu oceny poszczególnych zadań, wykonywania zadań testowych oraz ćwiczenie obliczania wyników testu
 5. Interpretacja i prezentacja wyników badania

Szkolenie z oceniania kształtującego również trwa 16 h (2 dni szkoleniowe) i  obejmuje następujący zakres programowy:

 1. Ocenianie w kontekście przepisów prawnych
 2. Elementy OK i umiejscowienie w procesie lekcyjnym 
 3. Narzędzia wspomagające OK
 4. Cel lekcji w języku ucznia,  Nacobezu – kryteria sukcesu 
 5. Pytania kluczowe – formułowanie i umiejscowienie w procesie lekcyjnym
 6. Informacja zwrotna w OK – zasady formułowania
 7. Tworzenie atmosfery sprzyjającej uczeniu się – wpływ atmosfery na skuteczność OK
 8. Tworzenie konspektu zajęć z wykorzystaniem tych elementów OK

Zajęcia zostaną zrealizowane w maju 2018r. Uczestnicy po pozytywnym ukończeniu kursu otrzymają zaświadczenia potwierdzające nabyte w trakcie szkolenia kompetencje.

 

 

Nasi Beneficjenci