ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Projekt: Strzelińska Akademia Rozwoju

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy:

  • nazwa projektu:                                        „Strzelińska Akademia Rozwoju”
  • numer projektu:                                        RPDS.10.02.01-02-0040/17
  • zapytania ofertowego nr:                         2/2018/SAR

 

Niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 2/2018/SAR), realizując zasadę konkurencyjności na dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni: przyrodniczej, matematycznej oraz informatycznej w pomoce dydaktyczne dla placówek objętych wsparciem w ramach projektu „Strzelińska Akademia Rozwoju” nr RPDS.10.02.01-02-0040/17 w ramach Poddziałania 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne

Zamawiający dokonał  następujących wyborów:

W zakresie zadania 1:        Pomoce dydaktyczne – doposażenie szkolnej pracowni przyrodniczej

Zamawiający wyłonił jako najkorzystniejszą i spełniającą wymogi ofertę firmy:

VICTOR Paweł Dulny, ul. Bażyńskich 33c/20, 87-100 Toruń, NIP 8792119197 REGON 341362360

Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, po rezygnacji z realizacji zadania przez firmę Biur-POL

Zbigniew Sobień oferta firmy Victor Paweł Dulny uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Data wpływu oferty: 04.07.2018 r. Cena: 42 844,97 zł brutto

 

W zakresie zadania 2:        Pomoce dydaktyczne – doposażenie szkolnej pracowni matematycznej

Zamawiający wyłonił jako najkorzystniejszą i spełniającą wymogi ofertę firmy:

Educarium Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz, NIP 5542684799  REGON 340157860

Wymieniona oferta złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe uzyskała najwyższą punktację w zestawieniu wszystkich złożonych ofert na zadanie 2. Data wpływu oferty: 2018-07-03. Wartość zamówienia wynosi: 3 090,00 zł brutto.

 

W zakresie zadania 3:        Meble szkolne – doposażenie szkolnej pracowni informatycznej

Zamawiający nie dokonał wyboru oferty. Na realizację zadania nie wpłynęły oferty.

 

W zakresie zadania 4:        Pomoce dydaktyczne do nauki pierwszej pomocy

Zamawiający wyłonił jako najkorzystniejszą i spełniającą wymogi ofertę firmy:

BOXMET MEDICAL SP z o.o., Piskorzów 51, 58-250 Pieszyce, NIP: 882 203 82 05 Regon: 020546953

Wymieniona oferta złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe uzyskała najwyższą punktację w zestawieniu wszystkich złożonych ofert na zadanie 4. Data wpływu oferty: 2018-07-03. Wartość zamówienia wynosi: 2 743,34 zł brutto.

Dziękujemy za udział w zapytaniu ofertowym.

Nasi Beneficjenci