Droga Do Samodzielności


Województwo: dolnośląskie

Aktualności projektu:

Kontynuacja projektu

19.12.2022
Opis projektu: 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że projekt „Droga Do Samodzielności” jest kontynuowany w ramach trwałości projektu „Droga do samodzielności – stworzenie 30 miejsc świadczenia usług społecznych w ramach 6 mieszkań treningowych na obszarze „Miasta Wrocławia” RPDS.09.02.01-02-0012/18.

Projekt dofinasowany przez Gminę Wrocław .

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest objęcie wsparciem minimum 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie im na okres średnio 9 miesięcy pobytu w mieszkaniach treningowych wraz z zagwarantowaniem wsparcia i realizacją usług treningowych.

 

Uczestnicy Projektu

 1. Grupa docelowa stanowi minimum 60 osób, zamieszkujących/przebywających na terenie Wrocławia oraz zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
 2. Przez osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, rozumie się:
 1. osoby korzystające ze świadczeń́ z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się̨ do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 2. osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
 1. Bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe definiowane są zgodnie z Europejską typologią bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego ETHOS, w której wskazuje się okoliczności życia w bezdomności lub ekstremalne formy wykluczenia mieszkaniowego:
  1. „Bez dachu nad głową” (osoby żyjące w trudnych warunkach)
  2. Bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych,
   w schroniskach dla kobiet, schroniskach dla imigrantów, osoby opuszczające instytucje penitencjarne/karne/szpitale, instytucje opiekuńcze, osoby otrzymujące długookresowe wsparcie z powodu bezdomności - specjalistyczne zakwaterowanie wspierane)
  3. Niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby zagrożone przemocą)
  4. Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe - lokale nienadające się do zamieszkania wg standardu krajowego, skrajne przeludnienie).

 

Kryteria uczestnictwa w projekcie

 1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:
  1. zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, wypełnienie kompletu dokumentów rekrutacyjnych wraz z załącznikami:
   1. formularz rekrutacyjny,
   2. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
   3. zgoda na rozpowszechnianie wizerunku,
   4. regulamin mieszkania treningowego,
   5. jeżeli dotyczy: zaświadczenie z PUP o bezrobociu, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenie o pobycie w ośrodku dla osób bezdomnych, zaświadczenie z instytucjonalnej pieczy zastępczej o okresie pobytu osoby w pieczy instytucjonalnej, zaświadczenie o dochodach i inne potwierdzające kwalifikowalność do grupy docelowej.

Dokumenty dostępne są na stronie internetowej https://www.firs.org.pl/droga-do-samodzielnosci oraz w biurze projektu ul. Ruska 61/34, 50-079 Wrocław oraz w Biurze na ul. Ruskiej 61/34

  1. potwierdzenie spełniania kryteriów formalnych Uczestnika wymienionych w § 3,
  2. zawarcie umowy uczestnictwa z deklaracją zobowiązania do regularnego uiszczania częściowej odpłatności za uczestnictwo w projekcie. Odpłatność za udział w projekcie zostaje wyliczona na podstawie cennika mieszkań, dochodów i sytuacji indywidualnej uczestnika w granicach od 300 do 500 zł.

 

Okres trwania projektu: 01.07.2022 – 31.12.2023

Finansowanie: Budżet Miasta Wrocław 470 250,00 zł

Środki własne 162 000,00 zł

Nasi Beneficjenci