Lubuska Fabryka Biznesu


Województwo: lubuskie

Aktualności projektu:

Ostateczna lista rankingowa

25.08.2020

Szanowni Państwo,

procedura odwoławcza została zakończona. Poniżej przedstawiamy ostateczną listę rankingową wniosku rekomendowanego do dofinansowania. Kolejnym etapem realizacji projektu jest podpisanie umowy na otrzymanie bezzwrotnej dotacji, wsparcia pomostowego oraz doradczego wsparcia pomostowego. Aby tego dokonać należy założyć firmę zgodnie z informacją zawartą na stronie internetowej w dniu 9 grudnia 2019 r. Po podpisaniu umowy należy ją zabezpieczyć. Po zakończeniu tej procedury zostaną wypłacone środki na dokonanie zaplanowanych zakupów.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu pod numerem telefonu: 791 442 142.

Gratulujemy serdecznie przyznanego dofinansowania i życzymy powodzenia w prowadzeniu własnej firmy!

Wstępna Lista Rankingowa II tura

19.08.2020

W załączeniu publikujemy listę rankingową, w której wskazano wyłoniony wniosek oraz listę rezerwową. Na Państwa adresy mailowe zostały wysłane oceny. Zgodnie z regulaminem projektu od oceny przysługuje odwołanie na które jest 5 dni kalendarzowych tzn. odwołania można składać do poniedziałku 24 sierpnia włącznie. Odwołanie należy przesłać na ten adres mailowy (

',this)" rel="noreferrer">m.krol(at)firs.org.pl) w formie pisma ze wskazaniem z jakimi argumentami ceniącego się Państwo nie zgadzają. Należy mieć na uwadze, iż odwołanie nie ma charakteru uzupełnienia informacji, a jedynie wskazania z jakimi uwagami Uczestnik się nie zgadza, powołując się na zapisy zawarte w biznesplanie. We wtorek zostanie ogłoszona ostateczna lista rankingowa oraz rozpocznie się procedura podpisania umowy z wyłonioną do dofinansowania osobą.

Poziom Państwa biznesplanów był bardzo dobry jednak niestety możemy przyznać tylko jedną dotację, ale już teraz dziękuję za udział w projekcie oraz zaangażowanie i życzę powodzenia na przyszłość.

Nabór Biznesplanów

10.08.2020

Sznownie Państwo, w dniu 17 sierpnia przeprowadzony zostanie nabór biznesplanów, które trzeba będzie złożyć wraz z załącznikami - szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej w poście z dnia 18 listopada 2019 r. pod nazwą NABÓR BIZNESPLANÓW. Dokumenty należy przesłać na adres mailowy koordynatora projektu m.krol(at)firs.org.pl oraz pocztą na adres siedziby głównej Fundacji tj. ul. Hoża 1, 60-591 Poznań. 

Harmonogram szkoleń grupa 4 (II tura naboru wniosków)

31.07.2020

W załączeniu przedstawiamy harmonogram szkoleń dla 4 grupy szkoleniowej w ramach II tury naboru wniosków. Szkolenia przygotują Państwa do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Przypominamy, że frekwencja min. 80% jest obowiązkowa, która uprawnia do złożenia biznesplanu. 
Z uwagi na panującą pandemię wsparcie zostanie zrealizowane w postarci zdalnej poprzez portal w którym stworzyliśmy dla Państwa pokój szkolenia:  https://szkoleniaefs.clickmeeting.com/lubuskafabryka .
Posimy o zalogowanie się do pokoju oraz uczestnicztwo w szkoleniach zgodnie z załączonym harmonogramem.
Po etapie szkoleniowym odbędzie się doradztwo indywidualne, a następnie ogłosimy termin naboru biznesplanów. Życzymy owocnego nabywania wiedzy.

Osoby zakwalifikowane do projektu w ramach II tury naboru wniosków

31.07.2020

W załączeniu prezentujemy listę osób zakwalifikowanych do projektu. W dalszej kolejności zostaną Państwo poinformowani o harmonogramie szkoleń oraz doradztwa indywidualnego. Osobom zakwalifikowanym do projektu serdecznie gratulujemy!

Dodatkowa rekrutacja została zakończona

20.07.2020

Informujemy, iż nabór formularzy rekrutacyjnych został zakończony. Kolejnym krokiem będzie przeprowadzenie szkoleń i doradztwa, o których Uczestnicy zostaną poinformowani indywidualnie. Z uwagi na panującą pandemię wsparcie zostanie zrealizowane w trybie zdalnym.
 

Dodatkowy nabór

10.07.2020

W ramach projektu możemy przyznać dodatkową dotację zgodnie z zaktualizowanym regulaminem projektu zatem jeśli spełniasz kryteria kwalifikowalnosci do projektu oraz posiadasz pomysł na własną działalność - nie zwlekaj! Zgłoś się już dziś! Dodatkowa rekrutacja będzie prowadzona do dnia 20 lipca. 

Zakończenie procedury

25.05.2020

Procedura wyboru wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego została zakończona. Wpłynęło 13 wniosków poprawnych pod względem formalnym oraz merytorycznym. W ramach otwartych z projektu działalności gospodarczych zostało stworzonych ponad 13 nowych miejsc pracy! To wielki sukces!
W najbliższym czasie zostaną podpisane aneksy do umów o dotacje przydzielające dodatkowe wsparcie, które będzie wypłacane już od następnego miesiąca aż do końca obowiązkowych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczych przez Uczestników/czki. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

04.05.2020

Działając na podstawie § 2 pkt. 5 ppkt. b) REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ogłaszam nabór wniosków na przedłużone wsparcie pomostowe. Zgodnie z brzmieniem w/w punktu przedłużone wsparcie pomostowe zostanie przyznane "dla 13 Uczestników, którzy zatrudnią pracownika zgodnie z kryteriami określonymi w pkt. 3 ust b." w/w regulaminu tj. na podstawie umowy o pracę w wymiarze minimym 1/2 etatu na okres minimum 3 miesięcy.
Osoby, które będą ubiegać się o środki zobowiązane są do przesłania wypełnionego wniosku wraz z załącznikami na adres mailowy koordynatora projektu (m.krol(małpa)firs.org.pl) do dnia 15 maja br.
Zapraszamy do składania wniosków!

Aktualizacja regulaminu

22.04.2020

Szanowni Państwo, na wniosek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego zaktualizowaliśmy zapisy REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI dodając punkt 13 w § 4 o treści: "13. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Beneficjent w trakcie wskazanych 5 lat będzie monitorował prowadzenie działalności gospodarczej przez Uczestników co miesiąc w trakcie obowiązkowych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie co kwartał za pomocą strony internetowej https://prod.ceidg.gov.pl. Analogicznie co miesiąc w trakcie obowiązkowych 12 miesięcy prowadzenia działalności, a następnie co kwartał za pomocą strony intetnetowej www.finanse.mf.gov.pl/web/pp weryfikowany będzie status podatkowy działalności. Wyniki obu tych weryfikacji będą przesyłane przez Beneficjenta raz w miesiącu do IZ RPO w trakcie obowiązkowych 12 miesięcy prowadzenia działalności, a następnie co kwartał do czasu upłynięcia 5 lat od zawarcia z Uczestnikiem umowy o przyznanie wsparcie finansowego."
Zaktualizowany regulamin znajdą Państwo w zakładce projektu. Regulamin wchodzi w życie w dniu dzisiejszym. Proszę o zapoznanie.

 

Rozliczenie dotacji oraz wsparcia pomostowego

23.12.2019

W związku z rozpoczęciem zakupów w ramach powstałych firm informujemy, iż w celu prawidłowego ponoszenia wydatków należy:

 

Wszelkie zakupy finansowane z dotacji oraz/lub wsparcia pomostowego należy udokumentować dokumentem wystawionym na działalność gospodarczą (firmę) oraz ponosić z firmowego konta.

Opis dokumentów należy nadrukowywać (lub dołączać w postaci załącznika do faktury lub innego dokumentu zakupowego) na każdym dokumencie wystawionym na firmę, który potwierdza wydatkowanie dotacji lub wsparcia pomostowego.

W przypadku gdy w ramach kontroli stwierdzone zostanie, iż Uczestnik nie posiada towarów, które wykazane zostały w rozliczeniu, a które zostały nabyte w celu zużycia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. materiały zużywane w celu świadczenia usług) lub w celu dalszej sprzedaży, Uczestnik powien wykazać dochód z tytułu świadczonych usług lub sprzedaży towarów lub w inny sposób uzasadnić fakt nieposiadania zakupionych towarów (zdjęcia w momencie zakupu).

Osoby, które w ramach dotacji zamierzają zakupić używane środki trwałe zobowiązane są do przedstawienia załączonych poniżej dwóch oświadczeń dotyczących środka trwałego oraz jego pochodzenia. Ponadto konieczne jest udokumentowanie wartości rynkowej używanej rzeczy w sposób następujący: wycena rzeczoznawcy majątkowego lub przedstawienie co najmniej 3 ofert sprzedaży rzeczy o tym samych parametrach technicznych/ roku produkcji itp. ze sklepów internetowych lub portalu allegro. Przedstawione do porównania oferty muszą zawierać datę, wszelkie parametry techniczne oraz cenę. Brak ofert potwierdzających cenę zakupionych środków powoduje niekwalifikowanie wydatku, a co za tym idzie zwrot nieprawidłowo poniesionych wydatków.

Należy pamiętać, iż zakupione na podstawie umów cywilno-prawnych (tzw. umowa kupna-sprzedaży) sprzęty należy zgłaszać do Urzędu Skarbowego oraz posiadać potwierdzenia zapłaty podatku od czynności cywilno-prawnych (2% wartości umowy).

Formularz zawierający tabele z rozliczeniem dotacji należy przedstawić po zrealizowaniu całej inwestycji, tj. wydatkowaniu środków i dokonaniu założonych w biznesplanie zakupów. Po zakończeniu okresu wydatkowania dotacji będziemy się z Państwem indywidualnie kontaktować celem przeprowadzenia kontroli wydatków.

Do wszystkich zakupów płaconych kartą lub przelewem należy posiadać potwierdzenia przelewów.

Wydatki ponoszone z dotacji oraz wsparcia pomostowego powinny zostać zaksięgowane w książce przychodów i rozchodów w kolumnie 15 (która nie tworzy kosztu- dotacja nie jest kosztem), a w polu uwagi należy umieścić informację, iż wydatek jest "finansowany z dotacji/ wsparcia pomostowego". Jeśli dana osoba nie prowadzi KPiR, wydatki należy umieścić w ewidencji środków trwałych i ewidencji wyposażenia. Beneficjent będzie kontrolował wydatki poniesione jz dotacji oraz wsparcia pomostowego.

Wydatki ponoszone z wsparcia pomostowego należy wykazywać w załączonej tabeli i do dnia 10 dnia każdego miesiąca należy przesyłać na adres mailowy m.krol@firs.org.pl wraz z potwierdzeniem (w formacie pdf) zapłaty składek ZUS lub składki zdrowotnej w przypadku korzystania z ulgi na start. Przesłanie w/w potwierdzenia warunkuje otrzymanie kolejnej transzy wsparcia pomostowego. Przelewy będą realizowane po dostarczeniu w/w potwierdzeń od WSZYSTKICH Uczestników.

Wsparcie pomostowe może być przeznaczone na wszystkie podstawowe wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wskazany limit wartości wsparcia pomostowego należy wydatkować w kwotach netto zgodnie z załączonym przykładem.

 

Poniżej znajdą Państwo również wniosek o zmianę w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w biznesplanie lub harmonogramie rzeczowo-finansowym.

 

Zmiany mogą dotyczyć terminu dokonywania zakupów, przesunięć cenowych powyżej 10% wartości pozycji, parametrów technicznych sprzętu oraz innych w zależności od potrzeby. Wniosek został przykładowo wypełniony.

 

Należy pamiętać, że zmiany każdorazowo muszą się bilansować (jeśli z jednej pozycji ujmujemy 100 zł to do drugiej trzeba dodać 100 zł, wtedy bilans = 0).

 

Życzymy powodzenia w prowadzeniu firm!

Ostateczna lista rankingowa

13.12.2019

Szanowni Państwo,

procedura odwoławcza została zakończona. Poniżej przedstawiamy ostateczną listę rankingową wniosków rekomendowanych do dofinansowania. Kolejnym etapem realizacji projektu jest podpisanie umowy na otrzymanie bezzwrotnej dotacji, wsparcia pomostowego oraz doradczego wsparcia pomostowego. Aby tego dokonać należy założyć firmę zgodnie z informacją zawartą na stronie internetowej w dniu 9 grudnia bieżącego roku.
Umowy będą podpisywane w dniu 18 grudnia w Strzelcach Krajeńskich przy al. Wolności 39 (budynek PUP), o godzinie 9.00. Po podpisaniu umowy będą Państwo zobowiązani do zabezpieczenia umowy o przyznanie wsparcia finansowego. Po zakończeniu tej procedury zostaną wypłacone środki na dokonanie zaplanowanych przez Państwa zakupów.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu pod numerem telefonu: 791 442 142.

Gratulujemy serdecznie przyznanych dofinansowań i życzymy powodzenia w prowadzeniu własnej firmy!

Procedura zabezpieczenia umowy

09.12.2019

Szanowni Państwo, w piątek zostanie zamieszczona ostateczna lista rankingowa. Kolejnym ważnym etapem będzie procedura zakładania działalności oraz podpisania oraz zabezpieczenie umowy o dofinansowanie umożliwiającej wypłatę środków na założone przez Państwa zakupy umożliwiające prowadzenie działalności. Poniższych czynności proszę dokonać po opublikowaniu ostatecznej listy rankingowej.
Aby podpisać umowę o dotację należy:

  1. założyć działalności zgodnie ze złożonym biznesplanem w zakresie zgodności kodu PKD – wymagane przedstawienie aktualnego zaświadczenia o wpisie do CEIDG ze statusem firmy "aktywny",
  2. przedstawić potwierdzenie zgłoszenia do ZUS,
  3. założyć firmowe konto bankowe z nazwą firmy – wymagane przedstawienie kserokopii umowy z bankiem poświadczone za zgodność z oryginałem,
  4. zabezpieczyć umowę o bezzwrotną dotację w jeden ze sposobów wskazanych w regulaminie zabezpieczeń - dokumenty dotyczące zbezpieczenia w załączeniu. Nie może zabraknąć żadnego z wymaganych załączników.

    W przypadku wyboru zabezpieczenia w formie poręczenia – poręczyciele zobowiązani są stawić się razem z Uczestnikiem projektu aby dopełnić dokumentów oraz potwierdzić swoją tożsamość. W przypadku zabezpieczenia w formie aktu notarialnego – dobrowolnego poddania się egzekucji przez dłużnika – Uczestnik podpisuje umowę o przyznanie bezzwrotnej dotacji, a następnie udaje się z nią do notariusza w celu zabezpieczenia. Po dokonaniu zabezpieczenia Uczestnik dostarcza akt notarialny koordynatorowi projektu w terminie zawartym w umowie.
     

  5. przedstawienie do umowy zaktualizowanego o datę harmonogramu rzeczowo-finansowego z biznesplanu - jeśli komisja nie dokonała zmniejszenia dofinansowania, wtedy należy przynieść niezmieniony harmonogram rzeczowo-finansowy. (zmiany w harmonogramie będą mogły być wprowadzone po podpisaniu umowy. Formularz zmian będzie opublikowany w terminie późniejszym).

Niespełnienie jednego z powyższych punktów wyklucza możliwość podpisania umowy o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości.

Umowy będą podpisywane w siedzibie PUP w Strzelcach Krajeńskich. O dacie i godzinie będą Państwo poinformowani w momencie zamieszczenia ostatecznej listy rankingowej.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu pod numerem telefonu: 791 442 142.

Wstępna lista rankingowa wniosków skierowanych do dofinansowania!

06.12.2019

Szanowni Państwo,

Poniżej publikujemy wstępną listę wniosków rekomendowanych do dofinansowania. Na adresy mailowe wskazane w formularzach rekrutacyjnych zostaną wysłane oceny biznesplanów do osób, które nie uzyskały minimum punktowego (pole żółte). Osoby zakwalifikowane do dofinansowania (pole zielone), które chcą otrzymać oceny swoich biznesplanów zobowiązane są do zwrócenia się o to poprzez napisanie wiadomości mailowej.

Zgodnie z regulaminem przyznawania środków finansowych osobom niezakwalifikowanym do dofinansowania przysługują odwołania, które należy przygotować w wersji elektronicznej (zeskanowane) wraz z podpisem, a następnie przesłać na adres mailowy

. Należy podkreślić, iż odwołanie nie jest uzupełnieniem informacji w biznesplanie lecz uargumentowaniem w jakim zakresie Uczestnik projektu nie zgadza się z oceną eksperta.

Procedura odwoławcza będzie trwać 5 dni roboczych od daty opublikowania list. Po zakończeniu procedury odwoławczej zostaną ogłoszone ostateczne listy rankingowe. Wtedy będą Państwo zobowiązani do otwarcia działalności gospodarczych, a następnie zostaną zabezpieczone oraz podpisane umowy na wypłatę bezzwrotnej dotacji (szczegóły zostaną przekazane w nastepnym poście). W razie pytań proszę kontaktować się z koordynatorem projektu pod numerem telefonu: 791 442 142.

Serdecznie gratulujemy osobom wstępnie zakwalifikowanym do dofinansowania!

NABÓR BIZNESPLANÓW

18.11.2019

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w dniu 28 listopada prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego. Nabór odbędzie się w Strzelcach Krajeńskich przy al. Wolności 39 (budynek PUP), w godzinach od 10.00 do 12.00.

Wszystkie dokumenty należy złożyć w 2 egzemplarzach papierowych. Biznesplan należy złożyć na 2 egzemplarzach elektronicznych na płycie CD lub pendrivie w formacie pdf (skonwertowany plik - nie zeskanowany!).

Dokumenty obowiązkowe do złożenia:
1. Wniosek o przyznanie dotacji,
2. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego
3. Biznesplan w 2 egzemplarzach papierowych wraz z wersją elektroniczną na 2 nośnikach (CD/pendrive) – Płytę CD należy opisać: Imię, nazwisko, pełna nazwa firmy,
4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wypełniony zgodnie z załączoną instrukcją),
5. Oświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku ubiegania się o punkty dodatkowe przyznawane za zatrudnienie pracownika,
6. Oświadczenia, w tym oświadczenie o VAT.

Wypełnione i kompletne dokumenty należy złożyć w wyznaczonym terminie. Dokumenty niekompletne lub bez załączników nie będą przyjmowane.
Po zakończeniu naboru odbędą się obrady Komisji Oceny Wniosków, która spośród 30 wyniosków wyłoni 25 skierowanych do dofinansowania.

Proszę aby dokumenty były przedziurkowane oraz wpięte w wąsy do skoroszytów bez dodatkowych koszulek, teczek oraz skoroszytów. Dokumentów nie należy trwale zszywać.

Regulamin przedsiębiorczości oraz biznesplan

05.11.2019

Regulamin przedsiębiorczości reguluje wszelkie kwestie związane z przyznaniem oraz wydatkowaniem dotacji w ramach projektu. Rozpoczynamy etap indywidualnego doradztwa ds. biznesplan, w związku z powyższym dodatkowo zamieszczamy wzór biznesplanu, który otrzymali Państwo podczas szkoleń. O terminie naboru biznesplanów do oceny będziemy informować wkrótce. 

Zwroty kosztów dojazdu

22.10.2019

Za dojazd na szkolenia przysługują Państwu zwroty kosztów dojazdu. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć na poniższym wzorze.

Harmonogram szkoleń

21.10.2019

W załączeniu przedstawiamy harmonogram szkoleń dla 3 grup szkoleniowych oraz skład grup szkoleniowych. Szkolenia przygotują Państwa do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Przypominamy, że frekwencja min. 80% jest obowiązkowa, która uprawnia do złożenia biznesplanu. Po etapie szkoleniowym odbędzie się doradztwo indywidualne, a następnie ogłosimy termin naboru biznesplanów. Życzymy owocnego nabywania wiedzy.

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu

21.10.2019

W załączeniu prezentujemy listę osób zakwalifikowanych do projektu po zakończeniu procedury odwołań. Gratulujemy uczestnictwa w projekcie! W następnym poście opublikujemy harmonogram szkoleń, które będą służyć nabyciu wiedzy z zakresu otwarcia i prowadzenia działalności gospodarczyej.

Wstępna lista osób zakwalifikowanych do projektu

14.10.2019

W załączeniu prezentujemy listę osób zakwalifikowanych do projektu. Zgodnie z regulaminem od ocen przysługuje odwołanie. Formularze oceniających, doradcy zawodowego oraz podsumowanie punktacji otrzymają Państwo na adres mailowy wskazany w formularzu rekrutacyjnym (jedynie osoby, którym przysługuje odwołanie. Osoby zakwalifikowane do projektu otrzymają w/w dokumenty po zwróceniu się z prośbą o przesłanie). Odwołania należy składać w ciągu 5 dni roboczych na adres mailowy projektu oraz w papierowo w biurze projektu. Po odwołaniach zostaną zamieszczone składy grup szkoleniowych oraz grafiki szkoleń. Osobom zakwalifikowanym do projektu serdecznie gratulujemy!

Rekrutacja zakończona!

19.09.2019

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż została złożona wymagana liczba formularzy rekrutacyjnych, w związku z powyższym w dniu dzisiejszym zostaje zamknięta rekrutacja oraz nabór formularzy. W najbliższych dniach rozpocznie się doradztwo badające predyspozycje osobowościowe do prowadzenia działalności, następnie zostaną ocenione złożone formularze oraz zamieszczona zostanie na stronie internetowej lista osób zakwalifikowanych do projektu do etapu szkoleń.

 

UWAGA! Poszerzamy kryteria rekrutacji do projektu

09.09.2019

Szanowni Państwo,

informujemy, że zostały zmienione kryteria rekrutacji do projektu "Lubuska Fabryka Biznesu". Już od dziś, 9 września br., zapraszamy osoby powyżej 30 roku życia z terenów wiejskich powiatów: międzyrzeckiego, strzelecko-drezdeneckiego, krośnieńskiego, sulęcińskiego, żagańskiego, nowosolskiego, wschowskiego, zielonogórskiego ziemskiego. 

UWAGA!
Liczba miejsc jest ograniczona, więc zgłoś się już dziś i prowadź własną działalność!

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami.

Opis projektu: 

Projekt Lubuska Fabryka Biznesu jest realizowany przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego z siedzibą w Poznaniu, ul. Hoża 1.

Biuro projektu:
ul. Bohaterów Westerplatte 11 (pok. 200);
65-034 Zielona Góra,

tel. 570 305 563 (biuro w Zielonej Górze) lub 791 442 142 (siedziba główna w Poznaniu)
adres email: 

Okres realizacji projektu: od 2019-01-01 do 2020-01-31

Projekt jest skierowany do osób powyżej 50 roku życia, zamieszkujących na obszarze wiejskim o podwyższonym wskaźniku bezrobocia tj. na terenie powiatów: międzyrzeckiego, strzelecko-drezdeneckiego, krośnieńskiego województwa lubuskiego.
 

Celem projektu jest: aktywizacja zawodowa 30 osób (24 Kobiet 6 Mężczyzn), osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (w tym min. 3 osób z niepełnosprawnościami i 4 osób o niskich kwalifikacjach) zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej z obszarów wiejskich powiatów międzyrzeckiego, strzelecko-drezdeneckiego i krośnieńskim województwa lubuskiego przez objęcie ich wsparciem szkoleniowo-doradczym, umożliwienie założenia własnej działalności gospodarczej - przez min 25 osób (21 Kobiet 4 Mężczyzn) oraz objęcie tej grupy wsparciem pomostowym w okresie od 01.08.2018 do 31.01.2020 r.

Liczba osób, które zostaną objęte wsparciem w projekcie: 30, w tym 24 kobiety i 6 mężczyzn:

- osoby bez pracy powyżej 50 roku życia – 30 osób (24K,6M),

- osoby z niepełnosprawnościami - 3 osoby (2K,1M),

- osoby o niskich kwalifikacjach (do wykształcenia ISCED 3) – 4 osoby (2K,2M).

Wykluczenia: do projektu nie będą przyjmowane osoby, które:

- kiedykolwiek otrzymały dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego,

- osoby, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Projekt oferuje:

- wsparcie szkoleniowo-doradcze przygotowujące do napisania biznesplanu oraz prowadzenia działalności gospodarczej,

- dotacje w wysokości 22 500,00 zł,

- wsparcie pomostowe finansowe w wysokości 1340,00 zł wypłacane przez min. 6 miesięcy,

- wsparcie pomostowe doradcze wspierające w prowadzeniu działalności gospodarczej.

UWAGA!

Termin naboru: I kwartał 2019.

Ale jeśli masz pomysł na firmę i chcesz się realizować jako przedsiębiorca nie czekaj i skontaktuj się z nami już dziś! Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona.

Być może ten projekt jest właśnie dla Ciebie!
 

ZAPRASZAMY!
 

Wysokość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 123 893,00 zł