Ścieżka do sukcesu zawodowego


Województwo: wielkopolskie

Aktualności projektu:

Zwroty kosztu dojazdu

08.10.2020

Uczestniku/Uczestniczko, 
poniżej publikujemy wnioski o zwrot kosztów za dojazdy w ramach projektu ,,Ścieżka do sukcesu zawodowego". 
Prosimy pamiętać o dołączeniu wszystkich wymaganych załączników. 
Pozdrawiamy, 
Zespół Fundacji
 

Opis projektu: 

Projekt:  ,,Ścieżka do sukcesu zawodowego”, RPWP.06.02.00-30-0015/18

Realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy

Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa

Okres realizacji: 30/09/2019 do 29/09/2021r.

Obszar realizacji: województwo: wielkopolskie

Projektodawca: 
Marlena Iskierka Szkolenia Advice
os. Edwarda Raczyńskiego 27/8, 62-020 Swarzędz

Partner projektu: 
Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego
ul. Hoża 1, 60-591 Poznań

Biuro: ul. Hoża 1
60-567 Poznań
Godziny otwarcia: 8.00 – 16.00
Email:

Tel: 530 761 120

Cel projektu:
Cel główny to poprawa sytuacji zawodowej oraz wzrost zatrudnienia wśród 135 (71 Kobiet, 64 Mężczyzn) osób pozostających bez pracy oraz pracujących znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w wieku powyżej 29 roku życia, zamieszkujących na terenie woj. wielkopolskiego w okresie 30/09/2019 do 29/09/2021.

Uczestnicy projektu:

Projekt skierowany jest do 135 osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo, ale również pracujących w wieku powyżej 29 roku życia (ukończony 30 rok życia w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie), zamieszkujących na terenie województwa wielkopolskiego, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. należących do co najmniej jednej z następujących grup:
– kobiety;
– osoby długotrwale bezrobotne;
– osoby z niepełnosprawnościami;
– osoby o niskich kwalifikacjach;
– osoby w wieku 50 lat i więcej;
– imigranci oraz reemigranci;
– osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;
– osoby ubogie pracujące;
– osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilno- prawnych.

W ramach Projektu oferujemy wsparcie finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (bezpłatne dla uczestnika) wsparcie:

– w ramach zadania 1:  Identyfikacja potrzeb, w tym diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego oraz opracowanie lub aktualizacja dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania oraz indywidualne – doradztwo zawodowe dla 135 os. w wymiarze min. 5h na osobę.

– w ramach zadania 2:  Warsztaty aktywizacji zawodowej i przygotowania dokumentów aplikacyjnych dla 135 osób

– w ramach zadania 3: Szkolenia zawodowe dla 95 osób w tym 35 os. szkolenia kończą się uzyskaniem kwalifikacji.

– w ramach zadania 4: Staże zawodowe dla 65 osób.

– w ramach zadania 5: Pośrednictwo pracy dla 135 osób.

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Projektodawcy https://szkoleniaadvice.wordpress.com/ oraz w biurze projektu

Kwota dofinansowania projektu z UE: 984 057,79 PLN

Nasi Beneficjenci