Baśniowa Dolina – utworzenie 33 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 na obszarze Miasta Poznania


Województwo: wielkopolskie

Aktualności projektu:

zapytanie - pośrednictwo pracy

19.05.2021

Szanowni Państwo, 
Fundacja Inicjonowania Rozwoju Społecznego z siedzibą w Poznaniu  (61-591), ul. Hoża 1, realizująca Projekt: „Baśniowa Dolina – utworzenie 33 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 na obszarze Miasta Poznania” RPWP. 06.04.01-30-0014/19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6 Rynek pracy, Działanie 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Podziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi,
zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na zrealizowanie zamówienia według poniższej specyfikacji. Oferty należy przedstawić do dnia 25/05/2021 r. osobiście lub pocztą na adres: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego, ul. Hoża 1, 60-591 Poznań, bądź na adres e-mail:

Z poważaniem, 
Zespół Fundacji Inicjowania Rozwoju Społecznego

zapytanie ofertowe - doradztwo zawodowe

19.05.2021

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjonowania Rozwoju Społecznego z siedzibą w Poznaniu  (61-591), ul. Hoża 1, realizująca Projekt: „Baśniowa Dolina – utworzenie 33 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 na obszarze Miasta Poznania” RPWP. 06.04.01-30-0014/19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6 Rynek pracy, Działanie 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Podziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na zrealizowanie zamówienia według poniższej specyfikacji.

Oferty należy przedstawić do dnia 25/05/2021 r. osobiście lub pocztą na adres: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego, ul. Hoża 1, 60-591 Poznań, bądź na adres e-mail: p.jurga@firs.org.pl

Z poważaniem,

Zespół Fundacji Inicjonowania Rozwoju Społecznego

 

REKRUTACJA

18.02.2021

 

Żłobek Baśniowa Dolina !

REKRUTACJA TRWA

Żłobek Baśniowa Dolina jest zlokalizowany przy ulicy Janickiego 22 w Poznaniu - powstał dzięki dofinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. Baśniowa Dolina – utworzenie 33 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 ma obszarze Miasta Poznania, numer projektu RPWP.06.04.01-30-0014/19  

Opłata miesięczna ponoszona przez rodziców dzieci uczęszczających do żłobka w ramach dofinansowania z projektu w okresie od 01.03.2021 do 30.11.2021 r wynosi miesięcznie 129,14zł.

W przypadku zainteresowania się ofertą naszego żłobka i chęci zapisania dziecka a zarazem chęcią udziału w projekcie, prosimy o wypełnienie i podpisanie formularza rekrutacyjnego

Kompletnie wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny

należy złożyć w Biurze Projektu:

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego, ul. Hoża 1, 60-591 Poznań

 (godziny otwarcia 8.30-15.30).

Dostarczony Formularz rekrutacyjny jest podstawą udziału w projekcie,
jednak jego z
łożenie nie gwarantuje miejsca dla dziecka. 

W sprawach związanych z rekrutacją prosimy o kontakt z Biurem Projektu:

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego,

Adres: ul. Hoża 1, 60-591 Poznań

Tel. 61 642 94 46  

Prosimy również o dokładne zapoznanie się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

 

OFERTA PRACY

18.02.2021
OFERTA PRACY
Żłobek Baśniowa Dolina poszukuje osoby na stanowisko OPIEKUNKI DZIECIĘCEJ

Szukamy cioci, która posiada kwalifikacje zawodowe ( Opiekunki dziecięcej, Nauczyciela wychowania przedszkolnego, Nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, Pedagoga opiekuńczo-wychowawczego lub osoby, która ukończyła kurs na opiekuna dziecięcego), ale przede wszystkim szukamy cioci przepełnionej pozytywną energią, z głową pełną kreatywnych pomysłów, uwielbiające zabawy z masami plastycznymi.

Osoby zainteresowane i spełniające wymienione kryteria prosimy o przesłanie CV.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi osobami.
Miejsce zatrudnienia: Żłobek Baśniowa Dolina, ul. Janickiego 22 Poznań
Dane kontaktowe: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego, Poznań ul. Hoża 1,
adres email:

lub

telefonicznie 61 642 94 46

Opis projektu: 

Opis projektu: 

Projekt:  ,,Baśniowa Dolina – utworzenie 33 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 na obszarze Miasta Poznania”

RPWP.06.04.01-30-0014/19

Realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy

Działanie 6.4 Wsparcie Aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku prazy z powodu opieki nad małymi dziećmi

Okres realizacji: 01.06.2020 do 30.11.2021

Obszar realizacji: województwo: wielkopolskie

Projektodawca: 
Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego
ul. Hoża 1, 60-591 Poznań

Biuro: ul. Hoża 1
60-567 Poznań
Godziny otwarcia: 8.00 – 16.00
Email: 

Tel: 61 642 94 46

Siedziba Żłobka Baśniowa Dolina
ul. Janickiego 22, Poznań

Cel projektu:

Cel główny to powrót na rynek pracy 33(30K3M) osób z obszaru Miasta Poznania wyłączonych z rynku pracy w związku z opieką nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie 33 miejsc opieki żłobkowej na obszarze Miasta Poznania i objęcie działaniami z zakresu aktywizacji zawodowej 17(16K1M) osób biernych zawodowo i bezrobotnych z wyżej wymienionej grupy w okresie 01.06.2020-30.11.2021

Uczestnicy projektu:

Projekt skierowany jest do 33 osób – rodziców / opiekunów dzieci w wieku do 3 roku życia, którzy są bezrobotnych oraz biernych zawodowo, ale również dla osób pracujących zamieszkujących na terenie Miasta Poznania

Grupa docelowa:

16(14Kobiet, 2 Mężczyzn) osób sprawujących opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3

17(16K1M) osób którzy ze względu na sprawowanie  opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 przerwały karierę zawodową i pozostają osobami niepracującym, bezrobotnymi, biernymi zawodowo lub przebywają na urlopie wychowawczym.

 

W ramach Projektu oferujemy wsparcie finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (bezpłatne dla uczestnika) wsparcie:

– w ramach zadania 1:  Adaptacja pomieszczeń żłobkowych i przygotowanie placu zabaw dla dzieci z Żłobka Baśniowa Dolina

– w ramach zadania 2: Doposażenie pomieszczeń żłobkowym w tym zakup całego wyposażenia i środków trwałych

– w ramach zadania 3: Realizacja wsparcia związanego z usługami opieki nad dziećmi do lat  3

– w ramach zadania 4: Szkolenia dla kadry zatrudnionej w żłobku

– w ramach zadania 5: Identyfikacja potrzeb, w tym diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego oraz opracowanie lub aktualizacja dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania oraz indywidualne – doradztwo zawodowe dla 17 os. w wymiarze 6 spotkań łącznie 6h na osobę.

– w ramach zadania 6: Szkolenia zawodowe dla 16 osób w tym 9 os. szkolenia kończą się uzyskaniem kwalifikacji.

– w ramach zadania 7: Staże zawodowe

– w ramach zadania 8: Pośrednictwo pracy

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Projektodawcy  oraz w biurze projektu

Kwota dofinansowania projektu z UE: 971 630,99

 

Nasi Beneficjenci