CyberMistrz – rozwój kompetencji cyfrowych pracowników GOK-ów


Województwo: dolnośląskie

Aktualności projektu:

Ogłoszenie o wynikach prowadzonego postepowania Zo 6/2021/CM

28.09.2021

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 06/2021/CM), realizując zasadę konkurencyjności na Dostęp do platformy e-learningowej i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania platformy zawierającej treści dydaktyczne z 5 obszarów kompetencji cyfrowych poziom A oraz B zgodnie z ramą DIGCOMP, oraz podstawowej wiedzy i umiejętnościach programowania i projektowania graficznego dla 610 uczestników w wieku szkolnym (10-18 lat) oraz pracowników GOK w ramach projektu „CyberMistrz – rozwój kompetencji cyfrowych pracowników GOKów”,nr POPC.03.02.00-00-0426/19 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”  Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Zamawiający dokonał analizy ofert, w wyniku czego ogłasza, iż:

- w zakresie realizacji powyższego zadaniadokonano wyboru oferty firmy: WROcomp Szkolenia - Usługi Informatyczne Jerzy Żemła, ul. Główna 42, 54-061 Wrocław, NIP 7491979734, REGON 020368380.
Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi  55 100,00 zł brutto.

Informacje o wynikach zapytania ofertowego są również umieszczone na stronie ogłoszenia w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/69901 .

Dziękujemy za udział w zapytaniu.

ZAPYTANIA OFERTOWEGO 06/2021/CM W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

17.09.2021

Szanowni Państwo
Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na 

Dostęp do platformy e-learningowej i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania platformy zawierającej treści dydaktyczne z  5 obszarów kompetencji cyfrowych poziom A oraz B zgodnie z ramą DIGCOMP, oraz podstawowej wiedzy i umiejętnościach programowania i projektowania graficznego dla 610 uczestników w wieku szkolnym (10-18 lat) oraz pracowników GOK.

 

w ramach realizowanego projektu pt. „CyberMistrz – rozwój kompetencji cyfrowych pracowników GOKów” nr POPC.03.02.00-00-0426/19 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
 

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Termin składania oferty 27.09.2021 r. godz.10:00

Treść zapytania wraz z załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/69901

Zapraszamy do zapoznania się z załącznikami.

Ogłoszenie ZAPYTANIA OFERTOWEGO 05/2021/CM W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

01.03.2021

SzanowniPaństwo
Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe  05/2021/CM na  
Przeprowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych dla uczniów wrocławskich szkół, w ramach realizowanego projektu pt. „CyberMistrz – rozwój kompetencji cyfrowych pracowników GOKów” nr POPC.03.02.00-00-0426/19 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
 

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Termin składania oferty 09.03.2021 r. godz.10:00

Treść zapytania wraz z załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/34841

Zapraszamy do zapoznania się z załącznikami.

Unieważnienie Zapytania Ofertowego nr 04/2021/CM

01.03.2021

Szanowni Państwo
Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego, na podstawie zapisów  pkt. 16.5  ZAPYTANIA OFERTOWEGO 04/2021/CM Z DNIA 21.02.2021 r „Przeprowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych dla uczniów wrocławskich szkół.”,
UNIEWAŻNIA POSTĘPOWANIE W CAŁOSCI.

ZAPYTANIA OFERTOWEGO 04/2021/CM W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI Przeprowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych dla uczniów wrocławskich szkół.

21.02.2021

Szanowni Państwo
Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na

Przeprowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych dla uczniów wrocławskich szkół.

w ramach realizowanego projektu pt. „CyberMistrz – rozwój kompetencji cyfrowych pracowników GOKów” nr POPC.03.02.00-00-0426/19 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
 

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Termin składania oferty 03.03.2021 r. godz.09:00

Treść zapytania wraz z załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/33494

Zapraszamy do zapoznania się z załącznikami.

 

Ogłoszenie Zapytania Ofertowego 03/2020/CM_Przeprowadzenie szkoleń i mentoringu z zakresu kompetencji cyfrowych dla pracowników GOK-ów.

24.09.2020

Szanowni Państwo
Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe ZO 03/2020/CM na  Przeprowadzenie szkoleń i mentoringu z zakresu kompetencji cyfrowych dla pracowników GOK-ów.

w ramach realizowanego projektu pt. „CyberMistrz – rozwój kompetencji cyfrowych pracowników GOKów” nr POPC.03.02.00-00-0426/19 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Termin składania oferty 02.10.2020 r.do godz. 14:00

Treść zapytania wraz z załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/7919

 

Zapraszamy do zapoznania się z załącznikami.

Anulowane postępowanie ZO 02/2020/CM

24.09.2020
Szanowni Państwo
 

 

Powołując się na zapisy zawarte w treści Zapytanie Ofertowe 02/2020/CM z dnia 16.09.2020 r., w pkt 16.5 "Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w całości bez podawania przyczyny, na każdym jego etapie do momentu podpisania umowy z wykonawcą."
informujemy, że postępowanie zostało ANULOWANE.
Złożone oferty zostaną odesłane bez rozpatrywania, a wadium zostanie niezwłocznie zwrócone.

Ogłoszenie ZAPYTANIA OFERTOWEGO W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI Przeprowadzenie szkoleń i mentoringu z zakresu kompetencji cyfrowych dla pracowników GOK-ów.

16.09.2020

Szanowni Państwo
Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na

Przeprowadzenie szkoleń i mentoringu z zakresu kompetencji cyfrowych dla pracowników GOK-ów.

w ramach realizowanego projektu pt. „CyberMistrz – rozwój kompetencji cyfrowych pracowników GOKów” nr POPC.03.02.00-00-0426/19 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Termin składania oferty 24.09.2020 r.

Treść zapytania wraz z załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/5652

Zapraszamy do zapoznania się z załącznikami.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2020/CM dotyczy projektu „CyberMistrz – rozwój kompetencji cyfrowych pracowników GOKów”, nr POPC.03.02.00-00-0426/19

17.08.2020

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 1/2020/CM), realizując zasadę konkurencyjności  Dostarczenie doposażenia niezębnych do powadzenia szkoleń- sprzęt i oprogramowanie komputerowe i urządzenia multimedialne w ramach „CyberMistrz – rozwój kompetencji cyfrowych pracowników GOKów”,nr POPC.03.02.00-00-0426/19 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”  Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

Zamawiający dokonał analizy ofert, w wyniku czego ogłasza, iż:

 - dla realizacji zadania 1. Doposażenie IT – sprzęt komputerowy i oprogramowanie dokonano wyboru oferty firmy  PHU Inter-Tab Jan Pazdecki NIP 9680227545, REGON 251134335, Józefów 27, 62-872 Godziesze Małe

Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 170 280,00 zł brutto.

- dla realizacji zadania 2. Doposażenie IT – rzutniki multimedialne dokonano wyboru oferty firmy  PHU Inter-Tab Jan Pazdecki NIP 9680227545, REGON 251134335, Józefów 27,  62-872 Godziesze Małe

Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 5 860,00 zł brutto.

- dla realizacji zadania 3 Doposażenie IT – drukarki 3D dokonano wyboru oferty firmy  PHU Inter-Tab Jan Pazdecki NIP 9680227545, REGON 251134335, Józefów 27,  62-872 Godziesze Małe

Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 6 400,00zł brutto.

Informacje o wynikach zapytania ofertowego są również umieszczone na stronie ogłoszenia w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/user/publication...

Dziękujemy za udział w zapytaniu.

 

Zapytanie ofertowe nr 02/2020/CM- Dostarczenie doposażenia niezębnych do powadzenia szkoleń- sprzęt i oprogramowanie komputerowe i urządzenia multimedialne.

31.07.2020

Szanowni Państwo
Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę doposażenia niezębnych do powadzenia szkoleń-sprzęt i oprogramowanie komputerowe i urządzenia multimedialne 
w ramach realizowanego projektu pt. „CyberMistrz – rozwój kompetencji cyfrowych pracowników GOKów” nr POPC.03.02.00-00-0426/19 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt i oprogramowanie komputerowe, urządzenia TIK.
Podział na zadania:
1. Doposażenie IT – sprzęt komputerowy i oprogramowanie
2. Doposażenie IT – rzutniki multimedialne
3. Doposażenie IT – drukarki 3D

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 

Termin składania oferty 10.08.2020 r.

Treść zapytania wraz z załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności
EFS: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1256792

Zapraszamy do zapoznania się z załącznikami.

Nowa strona projektu

21.07.2020

Zapraszamy na stronę internetową dedykowaną projektowi "CyberMistrz – rozwój kompetencji cyfrowych pracowników GOK-ów": www.cybermistrz.pl!

FIRS rozwijać będzie kompetencje cyfrowe

28.01.2020

Projekt "CyberMistrz" służyć ma rozwojowi kompetencji cyfrowych pracowników gminnych instytucji kultury, a także wzrostowi aktywności cyfrowej wśród dzieci i młodzieży. Na przestrzeni 2020 i 2021 roku we Wrocławiu zorganizowane zostaną specjalne szkolenia m.in. z zakresu edukacji on-line, korzystania z cyfrowych usług, kompetencji medialnych, bezpiecznego zachowania w sieci, dostępności zasobów cyfrowych on-line, projektowania graficznego z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych, projektowania i realizacji serwisów internetowych oraz gier mobilnych czy programowania w różnych językach. Projekt "Cyber Mistrz" finansowany jest ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego "Polska Cyfrowa" na lata 2014-2020.
 

Opis projektu: 

CYBERMISTRZ – ROZWÓJ KOMPETENCJI CYFROWYCH PRACOWNIKÓW GOK-ÓW

PROJEKT NR POPC.03.02.00-00-0426/19

OKRES REALIZACJI: 2020-01-01 – 2021-12-31

Lider projektu: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego
W ramach projektu wsparciem objęte zostały: Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu, Ośrodek Postaw Twórczych we Wrocławiu

Celem projektu jest stworzenie trwałej struktury dostępu do wiedzy w zakresie prowadzenia i animowania aktywności cyfrowej oraz podwyższania kompetencji cyfrowych na poziomie 2 gminnych instytucji kultury przez objęcie 10 (8K2M) pracowników szkoleniami w zakresie przygotowania do prowadzenia zajęć z kompetencji cyfrowych oraz wzrost aktywności cyfrowej społeczności lokalnej poprzez objęcie wsparciem min. 600 (318K282M) uczniów w zakresie szkoleń komputerowych i podniesienie kompetencji cyfrowych przez min. 80% z nich poprzez:

  • podniesienie kompetencji cyfrowych min. 480 (256K224M) spośród 600 (318K282M) uczniów klas starszych objętych wsparciem w projekcie, uczęszczających do szkół na obszarze M. Wroclawia lub zamieszkujących obszar M. Wrocławia,
  • podniesienie kompetencji 10 pracowników GOK z obszaru M. Wrocławia i przygotowanie ich do prowadzenia zajęć dotyczących podnoszenia kompetencji TIK,
  • objęcie wsparciem mentorskim i udostępnienie materiałów szkoleniowych z bezpłatną aktualizacją w ramach platformy e-learningowej z funkcją forum wymiany doświadczeń dla 10 pracowników objętych wsparciem w projekcie,
  • przeprowadzenie zajęć dla 600 (318K282M) uczniów – szkolenia z zakresu edukacji on-line, korzystania z cyfrowych usług na zaawansowanym poziomie, kompetencji medialnych, bezpiecznego zachowania w sieci, dostępności zasobów cyfrowych on-line, projektowania graficznego z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych, projektowania i realizacji serwisów internetowych oraz gier mobilnych, programowania dla dzieci i młodzieży w różnych językach uwzględniającego różne poziomy zaawansowania,
  • doposażenie 2 GOK w niezębny sprzęt do prowadzenia zajęć grupowych podnoszących kompetencje cyfrowe: dla każdej instytucji zaplanowano zakup 18 laptopów, 12 tabletów, drukarki 3d wraz z zestawem 2 tuszy i 2 filamentów, projektora multimedialnego.

Projekt skierowany jest do:

  • 10 pracowników gminnych instytucji kultury (8K, 2M),
  • 600 uczniów (min. 318K, 282M).

Wsparcie będzie realizowane w ramach 8 zadań:

Zad. 1: zarządzanie projektem

Zad. 2: działania promocyjno-rekrutacyjne

Zad. 3: zakup sprzętu teleinformatycznego

Zad. 4: stworzenie i funkcjonowanie platformy e-learningowej (forum wymiany informacji i dokształcania pracowników GOK) wraz z opracowaniem materiałów szkoleniowych

Zad. 5: przeprowadzenie szkoleń i wsparcia w formie mentoringu dla pracowników instytucji kultury

Zad. 6: przeprowadzenie szkoleń z zakresu: edukacja on-line, korzystanie z cyfrowych usług na zaawansowanym poziomie, kompetencje medialne, bezpieczne zachowania w sieci, dostępność zasobów cyfrowych on-line

Zad. 7: przeprowadzenie szkoleń z zakresu: projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych, projektowanie i realizacja serwisów internetowych oraz gier mobilnych

Zad. 8: przeprowadzenie szkoleń z zakresu programowania dla dzieci i młodzieży: programowanie w różnych językach uwzględniające różne poziomy zaawansowania

Wartość projektu: 1 260 092,00 zł

Wkład funduszy europejskich w projekcie: 85% wartości projektu (1 066 415,86 zł)

Planowane rezultaty:

  • podniesienie kompetencji cyfrowych min. 480 uczniów i 10 pracowników GOK
  • doposażenie 2 GOK w niezbędny sprzęt

Biuro projektu:

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego, ul. Ruska 61/34, 50-301 Wrocław, tel.: 71 72 42 298

Nasi Beneficjenci