Szkoła Przyszłości


Województwo: dolnośląskie

Aktualności projektu:

Zapytanie ofertowe 06/2020/SP_Dostarczenie wyposażenia szkolnych pracowni w sprzęty i pomoce do pracowni terapeutycznej

10.03.2020

Szanowni Państwo!

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na realizację usługi transportowej w ramach realizowanego w partnerstwie z Gminą Czarny Bór, Gminą Stare Bogaczowice oraz Uzdrowiskową Gminą Miejską Szczawno- Zdrój, projektu „Szkoła Przyszłości” RPDS.10.02.04-02-0010/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie ma na celu wybór wykonawców usługi:
Dostarczenie wyposażenia szkolnych pracowni w sprzęty i pomoce do pracowni terapeutycznej w ramach projektu Szkoła Przyszłości

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania wraz z załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności
EFS: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

Oferty należy składać do dnia 18.03.2020 roku. Zapraszamy!
Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

Aktualności Projekt 857

04.03.2020

Szanowni Państwo!

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego wznawia zapytanie ofertowe na realizację usługi transportowej w ramach realizowanego w partnerstwie z Gminą Czarny Bór, Gminą Stare Bogaczowice oraz Uzdrowiskową Gminą Miejską Szczawno- Zdrój, projektu „Szkoła Przyszłości” RPDS.10.02.04-02-0010/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie ma na celu wybór wykonawców usługi:
Zakup miejsc na studiach podyplomowych dla nauczycieli szkół podstawowych z Gmin: Stare Bogaczowice, Czarny Bór, Szczawno-Zdój

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania wraz z załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności
EFS: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

Oferty należy składać do dnia 11.03.2020 roku. Zapraszamy!
Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

Aktualności Projekt 847

25.02.2020

Szanowni Państwo!

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na realizację usługi transportowej w ramach realizowanego w partnerstwie z Gminą Czarny Bór, Gminą Stare Bogaczowice oraz Uzdrowiskową Gminą Miejską Szczawno- Zdrój, projektu „Szkoła Przyszłości” RPDS.10.02.04-02-0010/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie ma na celu wybór wykonawców usługi:
Zakup miejsc na studiach podyplomowych dla nauczycieli szkół podstawowych z Gmin: Stare Bogaczowice, Czarny Bór, Szczawno-Zdój

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania wraz z załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności
EFS: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

Oferty należy składać do dnia 03.03.2020 roku. Zapraszamy!
Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

Anulowanie Zapytania Ofertowego 3/2020/SP

07.02.2020

Szanowni Państwo
 

Niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 3/2020/SP), realizując zasadę konkurencyjności na Zakup miejsc na studiach podyplomowych dla nauczycieli szkół podstawowych z Gmin: Stare Bogaczowice, Czarny Bór, Szczawno-Zdój w ramach projektu Szkoła Przyszłości nr RPDS.10.02.04-02-0010/18 w ramach Poddziałania: 10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej ­ ZIT AW

 

Zamawiający informuje, że postępowanie zostaje anulowane.

 

Anulowanie postępowania jest zgodne z zapisami zapytania ofertowego, punkt 15. Dodatkowe informacje, ppkt. 15.5 „15.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia w części lub całości niniejszego postępowania bez podawania przyczyny, na każdym jego etapie do momentu podpisania umowy z wykonawcą.”

Informacje o wynikach znajdują się także na stronie zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

Aktualizacja zapisów zapytania Ofertowego 3/2020/SP

31.01.2020

Informujemy, że w związku ze zdiagnozowaniem niezależnych od Zamawiającego okoliczności wpływających na realizację zaplanowanych zadań tj.: terminy uruchomienia poszczególnych kierunków na danej uczelni w zależności od ilości chętnych, Zamawiający zmienił zapisy Zapytania Ofertowego oraz załączników, głównie w zakresie zmiany zapisów terminów realizacji usługi . Zmiany nastąpiły z terminu rozpoczęcia na termin zakończenia danego kierunku oraz całości usługi.

W związku z tym czas składania ofert został wydłużony do 09.02.2020 r.Zaktualizowane zapytanie zostało opublikowane na bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229999

Proszę o zapoznanie się z nowymi zapisami Zapytania Ofertowego ZO/3/2020/SP wraz z załącznikami i stosowanie nowych wzorów załączników w celu przygotowania i złożenia oferty.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2019/SP

30.01.2020

Szanowni Państwo!

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na realizację usługi transportowej w ramach realizowanego w partnerstwie z Gminą Czarny Bór, Gminą Stare Bogaczowice oraz Uzdrowiskową Gminą Miejską Szczawno- Zdrój, projektu „Szkoła Przyszłości” RPDS.10.02.04-02-0010/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie ma na celu wybór wykonawców usługi:
Zakup miejsc na studiach podyplomowych dla nauczycieli szkół podstawowych z Gmin: Stare Bogaczowice, Czarny Bór, Szczawno-Zdój

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania wraz z załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności
EFS: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

Oferty należy składać do dnia 06.02.2020 roku. Zapraszamy!
Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

Harmonogramy Wsparcia

13.01.2020

HARMONOGRAMY WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Szanowni Państwo,
 
poniżej zamieszczamy harmonogramy wsparcia udzielanego Uczestnikom Projektu „Szkoła Przyszłości”:  uczniom/ uczennicom oraz nauczycielom/ nauczycielkom szkół objętych wsparciem:
- Szkoła Podstawowa w Starych Bogaczowicach
- Gminny Zespół Szkolno Przedszkolny w Czarnym Borze
- Miejska Szkoła Podstawowa w Szczawnie-Zdroju

Informujemy, że harmonogramy są aktualizowane na bieżąco w chwili rozpoczęcia nowego semestru roku szkolnego i/lub po podpisaniu umów z wykonawcami wsparcia zewnętrznego.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2018/SP

09.12.2019

Szanowni Państwo,
niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 02/2019/SP), realizując zasadę konkurencyjności na  „"Usługa transportowa – dowóz dzieci do szkoły w Starych Bogaczowicach 
w ramach projektu Szkoła Przyszłości"” w ramach projektu „Strzelińska Akademia Rozwoju” nr RPDS.10.02.04-02-0010/18 w ramach Poddziałania 10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,- ZIT AW

 Zamawiający dokonał analizy ofert, w wyniku czego ogłasza, iż:

 - dla realizacji zadania 1. Usługa transportowa – dowóz dzieci do szkoły w Starych Bogaczowicach 

w ramach projektu Szkoła Przyszłości dokonano wyboru oferty firmy: Tomasz Szymańczak Przedsiębiorstwo Transportowe Travelworld, ul. Wysockiego 13 A 58-300 Wałbrzych, NIP 886-131-08-87, REGON 891484396.

Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 50 880,00 zł brutto.

Informacje o wynikach zapytania ofertowego są również umieszczone na stronie ogłoszenia w bazie konkurencyjności:   https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

Dziękujemy za udział w zapytaniu.

Zapytanie ofertowe nr 2/2019/SP

28.11.2019

Szanowni Państwo!

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na realizację usługi transportowej w ramach realizowanego w partnerstwie z Gminą Czarny Bór, Gminą Stare Bogaczowice oraz Uzdrowiskową Gminą Miejską Szczawno-Zdrój, projektu „Szkoła Przyszłości” RPDS.10.02.04-02-0010/18  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie ma na celu wybór wykonawców usługi:
Usługa transportowa – dowóz dzieci do szkoły w Starych Bogaczowicach w ramach projektu Szkoła Przyszłości

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania wraz z załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1220097

Oferty należy składać do dnia 05.12.2019  roku.

Zapraszamy!

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

Anulowanie postępowania 1/2019/SP

28.11.2019

Zapytanie ofertowe nr 1/2019/SP: Usługa transportowa – dowóz dzieci do szkoły w Starych Bogaczowicach w ramach projektu Szkoła Przyszłości

Dotyczy projektu: projektu RPDS.10.02.04-02-0010/18 „Szkoła Przyszłości”

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 1/2019/SP), realizując zasadę konkurencyjności na Usługę transportowę – dowóz dzieci do szkoły w Starych Bogaczowicach w ramach projektu Szkoła Przyszłości nr RPDS.10.02.04-02-0010/18 w ramach Poddziałania: 10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej ­ ZIT AW

Zamawiający informuje, że

postępowanie zostaje anulowane z powodu zmiany harmonogramu zajęć w szkole.

Anulowanie postępowania jest zgodne z zapisami zapytania ofertowego, punkt 15. Dodatkowe informacje, ppkt. 15.5 „15.5.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania przyczyny, na każdym jego etapie do momentu podpisania umowy z wykonawcą.”

Informacje o wynikach znajdują się także na stronie zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1217804

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2019/SP

15.11.2019

Szanowni Państwo!

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na realizację usługi transportowej w ramach realizowanego w partnerstwie z Gminą Czarny Bór, Gminą Stare Bogaczowice oraz Uzdrowiskową Gminą Miejską Szczawno-Zdrój, projektu „Szkoła Przyszłości” RPDS.10.02.04-02-0010/18  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie ma na celu wybór wykonawców usługi:
Usługa transportowa – dowóz dzieci do szkoły w Starych Bogaczowicach w ramach projektu Szkoła Przyszłości

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania wraz z załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1217804

Oferty należy składać do dnia 22.11.2019  roku.

Zapraszamy!

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

 

 

INFORMACJE O PROJEKCIE

04.11.2019

SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI

PROJEKT NR RPDS.10.02.04-02-0010/18

OKRES REALIZACJI: 09.09.2019 – 31.07.2021

Lider projektu: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego
Partner: Gmina Czarny Bór, Gmina Stare Bogaczowice, Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i przełamanie indywidualnych barier wynikających ze specjalnych potrzeb edukacyjnych 343 (185K 158M) uczniów z trzech gmin ZIT AW uczęszczających do szkół podstawowych w Szczawnie Zdroju, Starych Bogaczowicach i Czarnym Borze poprzez:

  • przeprowadzenie zajęć podnoszących kompetencje kluczowe z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (w tym organizację wyjazdów edukacyjnych), języka angielskiego, informatyki,
  • przeprowadzeniee zajęć z zakresu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi,
  • pomoc stypendialną,
  • podniesienie kompetencji zawodowych 63 (58K 5M) nauczycieli,
  • doposażenie pracowni z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i sal do pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych

 Projekt skierowany jest do:

  • 343 uczennic/ uczniów (185K, 158M)
  • 63 nauczycielek/ nauczycieli (58K, 5M)

Wsparcie będzie realizowane w ramach 27 zadań:

Zad.1: szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli

Zad. 2-14: doposażenie pracowni matematycznych, przyrodniczych i do pracy z uczniem ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi

Zad. 15: wsparcie stypendialne dla uczniów

Zad. 16: doradztwo edukacyjno – zawodowe

 Zad. 17-24: rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów (w tym zajęcia rozwijającye uzdolnienia i zajęcia wyrównawcze)

Zad. 25: wspracie dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych

Zad. 26: niwelowanie barier w dostępie uczniów do udziału w projekcie (zapewnienie transportu)

Zad. 27: wyjazdy edukacyjne
 

Wartość projektu:  1 528 491,10  zł

Wkład funduszy europejskich w projekcie: 85% wartości projektu (1 327 691,10 zł)

Planowane rezultaty:

  • 100% nauczycieli i nauczycielek objętych wsparciem podniesie kompetencje/ uzyska kwalifikacje
  • min. 85% uczniów i uczennic objętych wsparciem w projekcie podniesie kompetencje kluczowe 

Biuro projektu:

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego

ul. Ruska 61/34, 50-301 Wrocław

tel. 71 72 42 298 

Projekt „Szkoła Przyszłości” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego, na podstawie umowy zawartej z Województwem Dolnośląskim – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata  2014 – 2020.

Nasi Beneficjenci