Szkoła Przyszłości


Województwo: dolnośląskie

Aktualności projektu:

Harmonogramy wsparcia na rok szkolny 2021/2021

14.09.2021

Miło nam poinformować, że wraz z powrotem do nauczania stacjonarnego w szkołach w całej Polsce w roku szkolnym 2021/2022, projekt "Szkoła Przyszłości" będzie kontynuowany. 

Wsparcie w ramach zaplanowanych działań obejmuje uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w Starych Bogaczowicach, w Czarnym Borze i Szczawnie-Zdroju.

Trzymamy kciuki, by ten rok szkolny był spokojniejszy od poprzedniego, pandemicznego. 

Uczniom i nauczycielom korzystającym ze wsparcia w ramach projektu, życzymy satysfakcji i wytrwałości w rozwoju wiedzy, umiejętności i kwalifikacji!!!!

PROJEKT W PANDEMII- aktualności.

01.02.2021

Pomimo przeciwności losu, trwającej epidemii, szkoły i uczniowie objęci wsparcim w projekcie "Szkoła Przyszłości" realizują działania zaplanowane w systemie on-line.

Dla przypomnienia projekt "Projekt Przyszłości" nr RPDS.10.02.04-02-0010/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AW.

Projekt  realizowany przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego w partnerstwie z Gminą Czarny Bór, Gminą Stare Bogaczowice oraz Uzdrowiskową Gminą Miejską Szczawno-Zdrój ​​​​​​.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i przełamanie indywidualnych barier wynikających ze specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów poprzez:

 • przeprowadzenie zajęć podnoszących kompetencje kluczowe z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (w tym organizację wyjazdów edukacyjnych), języka angielskiego, informatyki,
 • przeprowadzeniee zajęć z zakresu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi,
 • pomoc stypendialną,
 • podniesienie kompetencji zawodowych 63 (58K 5M) nauczycieli,
 • doposażenie pracowni z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i sal do pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych

 Projekt zakłada, także wsparciw nauczycieli poprzez finansowanie studiów podyplomowych oraz kursów podnoszących kompetencje i kwalifikacje kady, a także doposażenie placówek szkolnych w sprzęt 

Wartość projektu:  1 528 491,10  zł

Wkład funduszy europejskich w projekcie: 85% wartości projektu (1 327 691,10 zł)

 

Harmonogramy wsparcia rok szkolny 2020/2021

16.11.2020

HARMONOGRAMY WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Szanowni Państwo,
 
poniżej zamieszczamy harmonogramy wsparcia udzielanego Uczestnikom Projektu „Szkoła Przyszłości”:  uczniom/ uczennicom oraz nauczycielom/ nauczycielkom szkół objętych wsparciem:
- Szkoła Podstawowa w Starych Bogaczowicach
- Gminny Zespół Szkolno Przedszkolny w Czarnym Borze
- Miejska Szkoła Podstawowa w Szczawnie-Zdroju

Informujemy, że harmonogramy są aktualizowane na bieżąco w chwili rozpoczęcia nowego semestru roku szkolnego i/lub po podpisaniu umów z wykonawcami wsparcia zewnętrznego.

Zawiadomienie o wynikach ZO 10/2020/SP

14.07.2020

Szanowni Państwo,
niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 10/2020/SP), realizując zasadę konkurencyjności  Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt i oprogramowanie komputerowe, urządzenia TIK w ramach projektu „Szkoła Przyszłości” nr RPDS.10.02.04-02-0010/18 w ramach Poddziałania 10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,- ZIT AW

 Zamawiający dokonał analizy ofert, w wyniku czego ogłasza, iż:

 - dla realizacji zadania 1. Doposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych – sprzęt komputerowy i oprogramowanie dokonano wyboru oferty firmy Alletech s.j. Zdzisław Pająk, Artur Pająk, ul. Spółdzielcza 33,09-407 Płock, NIP 774 001 38 94, REGON 610023173. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 94 866,21 zł brutto.

- dla realizacji zadania 2. Doposażenie szkolnych pracowni informatycznych – serwer, akcesoria i oprogramowanie dokonano wyboru oferty firmy Alletech s.j. Zdzisław Pająk, Artur Pająk, ul. Spółdzielcza 33,09-407 Płock, NIP 774 001 38 94, REGON 610023173. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 17 444,39zł brutto.

- dla realizacji zadania 3 Doposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych – urządzenia multimedialne i biurowe dokonano wyboru oferty firmy Alletech s.j. Zdzisław Pająk, Artur Pająk, ul. Spółdzielcza 33,09-407 Płock, NIP 774 001 38 94, REGON 610023173. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 41 374,74 zł brutto.

Informacje o wynikach zapytania ofertowego są również umieszczone na stronie ogłoszenia w bazie konkurencyjności:   https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

Dziękujemy za udział w zapytaniu.

 

Zmiana zapisów Zapytania ofertowego 10/2020/SP

07.07.2020

Szanowni Państwo,

w celu dostosowania wymogów specyfikacji planowanego do zakupu sprzętu do aktualnej oferty rynkowej oraz dbając o szeroki dostęp do postępowania potencjalnym oferentom (zasada konkurencyjności), Zamawiający dokonał zmian w dokumentacji postępowania.
Zmianą ulegają zapisy Zapytania Ofertowego w punktach:
pkt. 3.7. Wymagania techniczne- specyfikacja minimalna:
Zadanie 1 pozycja 1 w zakresie: Wydajność/ Procesor; Dysk Twardy; Karta Graficzna; Multimedia; Wymagania dodatkowe
Zadanie 1 pozycja 3
Zadanie 1 pozycja 4 w zakresie: Wydajność/ Procesor; Pamięć RAM; Dysk Twardy; Karta Graficzna; Multimedia; Wymagania dodatkowe
Zadanie 1 pozycja 6
Zadanie 2 pozycja 4
pkt. 5. TERMIN REALIZACJI UMOWY
pkt. 10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
pkt. 12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

W związku ze zmianami został zaktualizowany również załącznik nr 2A_ Formularz ofertowy zadanie 1
oraz dodany Załącznik nr 4.
Zamawiający wydłuża okres składania ofert do 10.07.2020 r.

Prosimy o zapoznanie się z nowymi zapisami.
 

Zmiany w Zapytaniu ofertowym 10/2020/SP

02.07.2020

Szanowni Państwo,

W związku z aktualizacją zapisów zapytania zostały zmienione zapisy ZO 10/2020/SP w pkt:
Pkt 1
Zadanie 1:
SPECYFIKACJA MINIMUM
1. LAPTOP UNIWERSALNY– sztuk 18 : sekcja Wydajnosć/Procesor; Karta graficzna; Gwaracja; Certyfikaty i standardy
4. LAPTOP DO PRACOWNI TERAPII– sztuk 1: sekcja Wydajnosć/Procesor; Karta graficzna; Gwaracja; Certyfikaty i standardy
7. TABLET Z OPROGRAMOWANIEM – zestaw 30 sztuk - sekcja Gwarancja; Certyfikaty i standardy

zadanie 2:
SPECYFIKACJA MINIMUM
1. Serwer wraz z systemem operacyjnym – 1 sztuka- sekcja Gwarancja; Certyfikaty i standardy

Pkt 12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

Aktualizacji ulegają wzory formularzy ofertowych zadania 1 i 2. Pozostałe załączniki są bez zmian i znajduja się w wiadomości dotyczącej ogłoszenia postępowania.

W związku ze zmianami termin złożenia ofert zostaje wydłużony do 07.07.2020 r.
Zmiany zostają wprowadzone ze względu na dbałość o dostępność oferty oraz niwelowanie zapisów potencjalnie wpływających na ograniczenie konkurencji.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi zapisami.

Zapytanie ofertowe Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt i oprogramowanie komputerowe, urządzenia TIK- ZO 10/2020/SP- Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt i oprogramowanie komputerowe, urządzenia TIK

28.06.2020

Szanowni Państwo

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt i oprogramowanie komputerowe, urządzenia TIK w ramach realizowanego w partnerstwie z Gminą Czarny Bór, Gminą Stare Bogaczowice oraz Uzdrowiskową Gminą Miejską Szczawno-Zdrój, projektu „Szkoła Przyszłości” RPDS.10.02.04-02-0010/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie ma na celu wybór wykonawców usługi w podziale na zadania:
1. Doposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych – sprzęt komputerowy i oprogramowanie
2. Doposażenie szkolnych pracowni informatycznych – serwer, akcesoria i oprogramowanie
3. Doposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych – urządzenia multimedialne i biurowe

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Termin składania oferty 06.07.2020 r.

Treść zapytania wraz z załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności
EFS: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

Zapraszamy do zapoznania się z załącznikami.
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 09/2020/SP_DOSTARCZENIE WYPOSAŻENIA SZKOLNYCH PRACOWNI W SPRZĘTY I POMOCE DO PRACOWNI TERAPEUTYCZNE

13.05.2020

Szanowni Państwo!

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę doposażenia pracowni szkolnych w ramach realizowanego w partnerstwie z Gminą Czarny Bór, Gminą Stare Bogaczowice oraz Uzdrowiskową Gminą Miejską Szczawno-Zdrój, projektu „Szkoła Przyszłości” RPDS.10.02.04-02-0010/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania wraz z załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności
EFS: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

Oferty należy składać do dnia 21.05.2020 roku. Zapraszamy!
Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 8/2020/SP

13.05.2020

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 8/2020/SP), realizując zasadę konkurencyjności  Dostarczenie wyposażenia szkolnych pracowni w sprzęty i pomoce w ramach projektu „Szkoła Przyszłości” nr RPDS.10.02.04-02-0010/18 w ramach Poddziałania 10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,- ZIT AW

 Zamawiający dokonał analizy ofert, w wyniku czego ogłasza, iż:

 - dla realizacji zadania 1. Materiały edukacyjne – doposażenie szkolnej pracowni geografii, biologii, fizyki i chemii dokonano wyboru oferty firmy „Diverti nauka i zabawa” Grażyna Tomaszek, ul. Kasztanowa 5, 43-300 Bielsko Biała, NIP 6381649202, REGON 369168038Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 8 894,60 zł brutto.

- dla realizacji zadania 2. Pomoce dydaktyczne – doposażenie szkolnej pracowni przyrodniczej w sprzęt monitorowania warunków atmosferycznych dokonano wyboru oferty firmy „Diverti nauka i zabawa” Grażyna Tomaszek, ul. Kasztanowa 5, 43-300 Bielsko Biała, NIP 6381649202, REGON 369168038Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 3 339,00 zł brutto.

- dla realizacji zadania 3. Pomoce edukacyjne – doposażenie szkolnej pracowni geografii i biologii dokonano wyboru oferty firmy „Diverti nauka i zabawa” Grażyna Tomaszek, ul. Kasztanowa 5, 43-300 Bielsko Biała, NIP 6381649202, REGON 369168038Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi  18 970,63 zł brutto.

- dla realizacji zadania 4. Pomoce edukacyjno-dydaktyczne – doposażenie szkolnej pracowni fizyko-chemicznej dokonano wyboru oferty firmy Educarium sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz, NIP 5542684799, REGON 340157860. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 4 098,00 zł brutto.

- dla realizacji zadania 5. Pomoce edukacyjno- szkoleniowe – doposażenie szkolnej pracowni chemicznej dokonano wyboru oferty firmy PUH Meritum Adam Kruk, ul. Krasińskiego 3, 20-709 Lublin, NIP 7120316034, REGON 430335489. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 2 788,00 zł brutto.

- dla realizacji zadania 6. Zestaw pomocy edukacyjno- dydaktycznych do nauki fizyki dokonano wyboru oferty firmy FFW41 Łukasz Wnenk, ul. Międzynarodowa 32/34A lok.90, 03-922 Warszawa, NIP 5272387122, REGON 381399343. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi  6 998,00 zł brutto.

- dla realizacji zadania 7. Pomoce dydaktyczne – doposażenie szkolnej pracowni matematycznej dokonano wyboru oferty firmy PUH Meritum Adam Kruk, ul. Krasińskiego 3, 20-709 Lublin, NIP 7120316034, REGON 430335489. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 17 589,00 zł brutto.

- dla realizacji zadania 8. Meble do pracowni szkolnych dokonano wyboru oferty firmy Kall - CARRION TRADING sp. z o.o., spółka komandytowa, ul. Słoneczna 79, Czarna Wieś 42-133 Węglowice, NIP 7010294490, REGON 7010294490. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 10 206,54 zł brutto.

Informacje o wynikach zapytania ofertowego są również umieszczone na stronie ogłoszenia w bazie konkurencyjności:   https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

Dziękujemy za udział w zapytaniu.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 7/2020/SP dotyczy projektu „Szkoła Przyszłości” nr RPDS.10.02.04-02-0010/18

30.04.2020

Szanowni Państwo,
niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 7/2020/SP), realizując zasadę konkurencyjności  Dostarczenie wyposażenia szkolnych pracowni w sprzęty i pomoce do pracowni terapeutycznej w ramach projektu Szkoła Przyszłości w ramach projektu „Szkoła Przyszłości” nr RPDS.10.02.04-02-0010/18 w ramach Poddziałania 10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,- ZIT AW

 

Zamawiający dokonał analizy ofert, w wyniku czego ogłasza, iż:

 - dla realizacji zadania 1. Zestaw pomocy do arteterapii dokonano wyboru oferty firmy Grupa Invest sp. z o.o., ul. Giedlarowa 99A, 37-300 Leżajsk, NIP 8161704331     REGON 364643954.

Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 4 995,08 zł brutto.

- dla realizacji zadania 2. Zestaw pomocy do choreoterapii  dokonano wyboru oferty firmy Grupa Invest sp. z o.o., ul. Giedlarowa 99A, 37-300 Leżajsk, NIP 8161704331     REGON 364643954.

Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 1 236,44 zł brutto.

- dla realizacji zadania 3. Zestaw pomocy do muzykoterapii dokonano wyboru oferty firmy Grupa Invest sp. z o.o., ul. Giedlarowa 99A, 37-300 Leżajsk, NIP 8161704331     REGON 364643954..

Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi  12 938,20 zł brutto.

- dla realizacji zadania 5. Zestaw pomocy i doposażenia do integracji sensorycznej  dokonano wyboru oferty firmyMonesi Sylwester Kucharski, ul. ul. Szczecińska 5, 42-202 Częstochowa, NIP 7722219579, REGON 362622340.

Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 8 590,00 zł brutto.

- dla realizacji zadania 6 - EEG biofeedback - nie dokonano wyboru oferty – brak oferty spełniającej kryteria wyboru

Postępowanie w zakresie wyboru wykonawcy zadania 4 - Zestaw pomocy do socjoterapii nie dokonano wyboru ofert zostało anulowane na podstawie zapisów pkt. 15.5. zapytania ofertowego ZO 7/2020/SP. Powodem anulowania były błędy w treści zapytania wprowadzające w błąd oferentów. Postępowania w zakresie wyboru wykonawcy części 4 zostanie powtórzone.

 

Informacje o wynikach zapytania ofertowego są również umieszczone na stronie ogłoszenia w bazie konkurencyjności:   https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

 

Dziękujemy za udział w zapytaniu.

ZAPYTANIE OFERTOWE 08/2020/SP_Dostarczenie wyposażenia szkolnych pracowni w sprzęty i pomoce w ramach projektu Szkoła Przyszłości

23.04.2020

Szanowni Państwo!

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na realizację usługi transportowej w ramach realizowanego w partnerstwie z Gminą Czarny Bór, Gminą Stare Bogaczowice oraz Uzdrowiskową Gminą Miejską Szczawno- Zdrój, projektu „Szkoła Przyszłości” RPDS.10.02.04-02-0010/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie ma na celu wybór wykonawców usługi: Dostarczenie wyposażenia szkolnych pracowni w sprzęty i pomoce w ramach projektu Szkoła Przyszłości

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania wraz z załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności
EFS: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

Oferty należy składać do dnia 30.04.2020 roku. Zapraszamy!
Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

ZAPYTANIE OFERTOWE 07/2020/SP_DOSTARCZENIE WYPOSAŻENIA SZKOLNYCH PRACOWNI W SPRZĘTY I POMOCE DO PRACOWNI TERAPEUTYCZNE - wznowienie

16.04.2020

Szanowni Państwo!

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na realizację usługi transportowej w ramach realizowanego w partnerstwie z Gminą Czarny Bór, Gminą Stare Bogaczowice oraz Uzdrowiskową Gminą Miejską Szczawno- Zdrój, projektu „Szkoła Przyszłości” RPDS.10.02.04-02-0010/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie ma na celu wybór wykonawców usługi:
Dostarczenie wyposażenia szkolnych pracowni w sprzęty i pomoce do pracowni terapeutycznej w ramach projektu Szkoła Przyszłości

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania wraz z załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności
EFS: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

Oferty należy składać do dnia 23.04.2020 roku. Zapraszamy!
Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 6/2020/SP

03.04.2020

Szanowni Państwo,

 niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 6/2020/SP), realizując zasadę konkurencyjności  Dostarczenie wyposażenia szkolnych pracowni w sprzęty i pomoce do pracowni terapeutycznej w ramach projektu Szkoła Przyszłości w ramach projektu „Szkoła Przyszłości” nr RPDS.10.02.04-02-0010/18 w ramach Poddziałania 10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,- ZIT AW

 Zamawiający ogłasza, iż postępowanie zostało anulowane z powodu nieścisłych zapisów postepowania w zakresie formy części niezbędnych załączników – kart specyfikacji. Nieścisłość mogła obarczyć wybór oferenta błędem.

 Anulowanie postępowania jest zgodne z zapisami zapytania ofertowego, punkt 15. Dodatkowe informacje, ppkt. 15.5 „15.5.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania przyczyny, na każdym jego etapie do momentu podpisania umowy z wykonawcą.”
Informacje o wynikach zapytania ofertowego są również umieszczone na stronie ogłoszenia w bazie konkurencyjności:   https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1237873

Dziękujemy za udział w zapytaniu. 

W najbliższym czasie postępowanie zostanie wznowione.

Zapytanie ofertowe 06/2020/SP_Dostarczenie wyposażenia szkolnych pracowni w sprzęty i pomoce do pracowni terapeutycznej

10.03.2020

Szanowni Państwo!

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na realizację usługi transportowej w ramach realizowanego w partnerstwie z Gminą Czarny Bór, Gminą Stare Bogaczowice oraz Uzdrowiskową Gminą Miejską Szczawno- Zdrój, projektu „Szkoła Przyszłości” RPDS.10.02.04-02-0010/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie ma na celu wybór wykonawców usługi:
Dostarczenie wyposażenia szkolnych pracowni w sprzęty i pomoce do pracowni terapeutycznej w ramach projektu Szkoła Przyszłości

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania wraz z załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności
EFS: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

Oferty należy składać do dnia 18.03.2020 roku. Zapraszamy!
Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

Aktualności Projekt 857

04.03.2020

Szanowni Państwo!

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego wznawia zapytanie ofertowe na realizację usługi transportowej w ramach realizowanego w partnerstwie z Gminą Czarny Bór, Gminą Stare Bogaczowice oraz Uzdrowiskową Gminą Miejską Szczawno- Zdrój, projektu „Szkoła Przyszłości” RPDS.10.02.04-02-0010/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie ma na celu wybór wykonawców usługi:
Zakup miejsc na studiach podyplomowych dla nauczycieli szkół podstawowych z Gmin: Stare Bogaczowice, Czarny Bór, Szczawno-Zdój

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania wraz z załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności
EFS: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

Oferty należy składać do dnia 11.03.2020 roku. Zapraszamy!
Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

Aktualności Projekt 847

25.02.2020

Szanowni Państwo!

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na realizację usługi transportowej w ramach realizowanego w partnerstwie z Gminą Czarny Bór, Gminą Stare Bogaczowice oraz Uzdrowiskową Gminą Miejską Szczawno- Zdrój, projektu „Szkoła Przyszłości” RPDS.10.02.04-02-0010/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie ma na celu wybór wykonawców usługi:
Zakup miejsc na studiach podyplomowych dla nauczycieli szkół podstawowych z Gmin: Stare Bogaczowice, Czarny Bór, Szczawno-Zdój

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania wraz z załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności
EFS: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

Oferty należy składać do dnia 03.03.2020 roku. Zapraszamy!
Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

Anulowanie Zapytania Ofertowego 3/2020/SP

07.02.2020

Szanowni Państwo
 

Niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 3/2020/SP), realizując zasadę konkurencyjności na Zakup miejsc na studiach podyplomowych dla nauczycieli szkół podstawowych z Gmin: Stare Bogaczowice, Czarny Bór, Szczawno-Zdój w ramach projektu Szkoła Przyszłości nr RPDS.10.02.04-02-0010/18 w ramach Poddziałania: 10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej ­ ZIT AW

 

Zamawiający informuje, że postępowanie zostaje anulowane.

 

Anulowanie postępowania jest zgodne z zapisami zapytania ofertowego, punkt 15. Dodatkowe informacje, ppkt. 15.5 „15.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia w części lub całości niniejszego postępowania bez podawania przyczyny, na każdym jego etapie do momentu podpisania umowy z wykonawcą.”

Informacje o wynikach znajdują się także na stronie zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

Aktualizacja zapisów zapytania Ofertowego 3/2020/SP

31.01.2020

Informujemy, że w związku ze zdiagnozowaniem niezależnych od Zamawiającego okoliczności wpływających na realizację zaplanowanych zadań tj.: terminy uruchomienia poszczególnych kierunków na danej uczelni w zależności od ilości chętnych, Zamawiający zmienił zapisy Zapytania Ofertowego oraz załączników, głównie w zakresie zmiany zapisów terminów realizacji usługi . Zmiany nastąpiły z terminu rozpoczęcia na termin zakończenia danego kierunku oraz całości usługi.

W związku z tym czas składania ofert został wydłużony do 09.02.2020 r.Zaktualizowane zapytanie zostało opublikowane na bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1229999

Proszę o zapoznanie się z nowymi zapisami Zapytania Ofertowego ZO/3/2020/SP wraz z załącznikami i stosowanie nowych wzorów załączników w celu przygotowania i złożenia oferty.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2019/SP

30.01.2020

Szanowni Państwo!

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na realizację usługi transportowej w ramach realizowanego w partnerstwie z Gminą Czarny Bór, Gminą Stare Bogaczowice oraz Uzdrowiskową Gminą Miejską Szczawno- Zdrój, projektu „Szkoła Przyszłości” RPDS.10.02.04-02-0010/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie ma na celu wybór wykonawców usługi:
Zakup miejsc na studiach podyplomowych dla nauczycieli szkół podstawowych z Gmin: Stare Bogaczowice, Czarny Bór, Szczawno-Zdój

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania wraz z załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności
EFS: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

Oferty należy składać do dnia 06.02.2020 roku. Zapraszamy!
Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

Harmonogramy Wsparcia

13.01.2020

HARMONOGRAMY WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Szanowni Państwo,
 
poniżej zamieszczamy harmonogramy wsparcia udzielanego Uczestnikom Projektu „Szkoła Przyszłości”:  uczniom/ uczennicom oraz nauczycielom/ nauczycielkom szkół objętych wsparciem:
- Szkoła Podstawowa w Starych Bogaczowicach
- Gminny Zespół Szkolno Przedszkolny w Czarnym Borze
- Miejska Szkoła Podstawowa w Szczawnie-Zdroju

Informujemy, że harmonogramy są aktualizowane na bieżąco w chwili rozpoczęcia nowego semestru roku szkolnego i/lub po podpisaniu umów z wykonawcami wsparcia zewnętrznego.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2018/SP

09.12.2019

Szanowni Państwo,
niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 02/2019/SP), realizując zasadę konkurencyjności na  „"Usługa transportowa – dowóz dzieci do szkoły w Starych Bogaczowicach 
w ramach projektu Szkoła Przyszłości"” w ramach projektu „Strzelińska Akademia Rozwoju” nr RPDS.10.02.04-02-0010/18 w ramach Poddziałania 10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,- ZIT AW

 Zamawiający dokonał analizy ofert, w wyniku czego ogłasza, iż:

 - dla realizacji zadania 1. Usługa transportowa – dowóz dzieci do szkoły w Starych Bogaczowicach 

w ramach projektu Szkoła Przyszłości dokonano wyboru oferty firmy: Tomasz Szymańczak Przedsiębiorstwo Transportowe Travelworld, ul. Wysockiego 13 A 58-300 Wałbrzych, NIP 886-131-08-87, REGON 891484396.

Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 50 880,00 zł brutto.

Informacje o wynikach zapytania ofertowego są również umieszczone na stronie ogłoszenia w bazie konkurencyjności:   https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

Dziękujemy za udział w zapytaniu.

Zapytanie ofertowe nr 2/2019/SP

28.11.2019

Szanowni Państwo!

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na realizację usługi transportowej w ramach realizowanego w partnerstwie z Gminą Czarny Bór, Gminą Stare Bogaczowice oraz Uzdrowiskową Gminą Miejską Szczawno-Zdrój, projektu „Szkoła Przyszłości” RPDS.10.02.04-02-0010/18  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie ma na celu wybór wykonawców usługi:
Usługa transportowa – dowóz dzieci do szkoły w Starych Bogaczowicach w ramach projektu Szkoła Przyszłości

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania wraz z załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1220097

Oferty należy składać do dnia 05.12.2019  roku.

Zapraszamy!

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

Anulowanie postępowania 1/2019/SP

28.11.2019

Zapytanie ofertowe nr 1/2019/SP: Usługa transportowa – dowóz dzieci do szkoły w Starych Bogaczowicach w ramach projektu Szkoła Przyszłości

Dotyczy projektu: projektu RPDS.10.02.04-02-0010/18 „Szkoła Przyszłości”

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 1/2019/SP), realizując zasadę konkurencyjności na Usługę transportowę – dowóz dzieci do szkoły w Starych Bogaczowicach w ramach projektu Szkoła Przyszłości nr RPDS.10.02.04-02-0010/18 w ramach Poddziałania: 10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej ­ ZIT AW

Zamawiający informuje, że

postępowanie zostaje anulowane z powodu zmiany harmonogramu zajęć w szkole.

Anulowanie postępowania jest zgodne z zapisami zapytania ofertowego, punkt 15. Dodatkowe informacje, ppkt. 15.5 „15.5.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania przyczyny, na każdym jego etapie do momentu podpisania umowy z wykonawcą.”

Informacje o wynikach znajdują się także na stronie zapytania ofertowego w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1217804

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2019/SP

15.11.2019

Szanowni Państwo!

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na realizację usługi transportowej w ramach realizowanego w partnerstwie z Gminą Czarny Bór, Gminą Stare Bogaczowice oraz Uzdrowiskową Gminą Miejską Szczawno-Zdrój, projektu „Szkoła Przyszłości” RPDS.10.02.04-02-0010/18  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie ma na celu wybór wykonawców usługi:
Usługa transportowa – dowóz dzieci do szkoły w Starych Bogaczowicach w ramach projektu Szkoła Przyszłości

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania wraz z załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności EFS: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1217804

Oferty należy składać do dnia 22.11.2019  roku.

Zapraszamy!

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

 

 

INFORMACJE O PROJEKCIE

04.11.2019

SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI

PROJEKT NR RPDS.10.02.04-02-0010/18

OKRES REALIZACJI: 09.09.2019 – 31.07.2021

Lider projektu: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego
Partner: Gmina Czarny Bór, Gmina Stare Bogaczowice, Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i przełamanie indywidualnych barier wynikających ze specjalnych potrzeb edukacyjnych 343 (185K 158M) uczniów z trzech gmin ZIT AW uczęszczających do szkół podstawowych w Szczawnie Zdroju, Starych Bogaczowicach i Czarnym Borze poprzez:

 • przeprowadzenie zajęć podnoszących kompetencje kluczowe z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (w tym organizację wyjazdów edukacyjnych), języka angielskiego, informatyki,
 • przeprowadzeniee zajęć z zakresu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi,
 • pomoc stypendialną,
 • podniesienie kompetencji zawodowych 63 (58K 5M) nauczycieli,
 • doposażenie pracowni z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i sal do pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych

 Projekt skierowany jest do:

 • 343 uczennic/ uczniów (185K, 158M)
 • 63 nauczycielek/ nauczycieli (58K, 5M)

Wsparcie będzie realizowane w ramach 27 zadań:

Zad.1: szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli

Zad. 2-14: doposażenie pracowni matematycznych, przyrodniczych i do pracy z uczniem ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi

Zad. 15: wsparcie stypendialne dla uczniów

Zad. 16: doradztwo edukacyjno – zawodowe

 Zad. 17-24: rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów (w tym zajęcia rozwijającye uzdolnienia i zajęcia wyrównawcze)

Zad. 25: wspracie dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych

Zad. 26: niwelowanie barier w dostępie uczniów do udziału w projekcie (zapewnienie transportu)

Zad. 27: wyjazdy edukacyjne
 

Wartość projektu:  1 528 491,10  zł

Wkład funduszy europejskich w projekcie: 85% wartości projektu (1 327 691,10 zł)

Planowane rezultaty:

 • 100% nauczycieli i nauczycielek objętych wsparciem podniesie kompetencje/ uzyska kwalifikacje
 • min. 85% uczniów i uczennic objętych wsparciem w projekcie podniesie kompetencje kluczowe 

Biuro projektu:

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego

ul. Ruska 61/34, 50-301 Wrocław

tel. 71 72 42 298 

Projekt „Szkoła Przyszłości” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego, na podstawie umowy zawartej z Województwem Dolnośląskim – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata  2014 – 2020.

Nasi Beneficjenci